Pracovnoprávne minimum pre vedúcich pracovníkov

seminář

Základní info

Jednodenný seminár určený primárne pre vedúcich zamestnancov, ktorí priamo riadia konkrétny im zverený úsek a zodpovedajú za priame riadenie zamestnancov.

Cieľ semináru:

Oboznámenie sa s podmienkami dodržiavania všetkých vnútorných a všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa na prácu vzťahujú, vrátane predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Obsahová náplň:

 • Diskriminácia na pracovisku, jej dôsledky (predchádzanie, povinnosti zamestnávateľa a zamestnancov)
 • Pracovná zmluva - práva a povinnosti zmluvných strán
 • Pracovná disciplína, porušenie a prípadné dôsledky
 • Zmena obsahu pracovnej zmluvy - preloženie, pracovná cesta
 • Nadčas, pracovná pohotovosť, práca vo sviatok - možnosť nariadiť
 • Skončenie pracovného pomeru - dodržanie všetkých ustanovení, právnych predpisov zo strany priameho nadriadeného
 • Čerpanie dovolenky, nárok, plán dovoleniek, určenie nástupu, prerušenie a krátenie
 • Sledovanie dochádzky
 • Prekážky v práci na strane zamestnanca - oznamovacia a preukazovacia povinnosť zamestnancov, prekážky v práci a pružný pracovný čas; prekážky na strane zamestnávateľa
 • Starostlivosť o zamestnancov - stravovanie, materská a rodičovská dovolenka, starostlivosť o ženy, mladistvých a zdravotne postihnutých
 • Zodpovednosť za škodu na strane zamestnanca a zamestnávateľa, práva a povinnosti, dohoda o hmotnej zodpovednosti, prevzatie veci na potvrdenie, pracovný úraz a choroba z povolania
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Účasť zástupcov zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch - odbory, zamestnanecká rada, dôverník.

 

Pracovnoprávne minimum pre vedúcich pracovníkov

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
6 274 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.