Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv

Kurzem Vás provede Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. - docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář).

Základní info

Z obsahu semináře (výběrově):
* Nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění problémových smluvních ustanovení vyňatých z různých druhů smluv ve vztahu k možnostem jejich výkladu i s ohledem na platnost takových ustanovení, jejich důsledky pro jednotlivé smluvní strany, skryté výhody a nebezpečí).
* Problémové oblasti závazkového práva neřešené českou judikaturou x významná a méně známá judikatura x sporné otázky z rozhodovací praxe.
* Na co všechno myslet při uzavírání smlouvy aneb presumpce budoucích problémů
* Výklad projevu vůle smluvních stran (text smlouvy x odlišná vůle stran), aktuální tendence rozhodovací praxe a občanského zákoníku.
* Různé jazykové verze smluv a jejich relevance.
* Smlouva o smlouvě budoucí x rezervační smlouva (realitní obchody) x kupní smlouva s odkládací či rozvazovací podmínkou (problémové otázky) x rámcová smlouva x smlouva, jejímž předmětem je neexistující věc či osoba zavázaná ještě není jejím vlastníkem.
* Problémové otázky obchodních podmínek v B2B i B2C vztazích.
* Různé možnosti stanovení ceny (případy neplatného sjednání ceny podle judikatury), způsobu jejího zaplacení a splatnosti ve smlouvě, vztah splatnosti ceny stanovené ve smlouvě a faktury, navyšování ceny o DPH (ve vztahu k nesjednání DPH ve smlouvě, faktickému snížení/zvýšení DPH atd.).
* Jak správně kumulovat a formulovat sankce ve smlouvě (smluvní pokuta, úroky z prodlení, jejich optimální a nejvyšší judikatorně přípustné sazby, jiné druhy úroků, vztah k náhradě škody – další způsoby její limitace apod.), jak je do smlouvy „skrýt“, aniž by ji druhá smluvní strana viděla „na první pohled“, formulační nedostatky smluvních sankcí a jejich vliv na platnost jejich sjednání – podrobný rozbor aktuální judikatury.
* Odstoupení od smlouvy (možnosti vypořádání se po odstoupení, podmínky odstoupení, smluvní dispozice, vazba sankcí na odstoupení od smlouvy) x výpověď smlouvy (podobnosti, rozdíly, možnosti smluvních dispozic).
* Tzv. vyšší moc a její vliv na realizaci práv a povinností
* Lze neplatné započtení považovat alespoň za uznání závazku?
* Důsledky nedodržení sjednaných formálních náležitostí dodatků ke smlouvám
* Právní důsledky nemožného termínu plnění.
* Lze sjednat zkušební dobu u nájmu nebytových prostor?
* Lze sjednat podmínku u splatnosti?
* Promlčuje se právo vypovědět smlouvu?
* Může být smluvní pokuta ujednána v obchodních podmínkách ve vztazích podnikatele a spotřebitele (a jinde?) A co jiné platební povinnosti stíhající spotřebitele?
* Moderace smluvní pokuty také ve spotřebitelských vztazích?
* Lze smluvní pokutou utvrdit paušálně všechny povinnosti ze smlouvy?
* Lze smluvní pokutou utvrdit cizí dluh?
* Řada dalších otázek souvisejících s ujednáním smluvním pokuty a úroků z prodlení.
* Bonusy a slevy a nedodržení stanoveného odběru – úprava ceny nebo smluvní pokuta?
* Přechází záruka automaticky s prodejem věci?
* Lze vázat zaplacení za dílo na zaplacení třetí osoby objednateli?
* Důsledky neujednání změny termínu při vícepracích.
* Jaké jsou následky postoupení pohledávky v rozporu se smluvním zákazem?
* Fikce doručení sjednaná smluvními stranami (a ostatní smluvní fikce a domněnky a jejich účinky), je doručeno, zachytí-li písemnost spamový filtr?
* Je možné odvolat jednostranné právní jednání po doručení druhé smluvní straně?
* Případy (ne)určitého ujednání smluvní pokuty z judikatury.
* Může být zaniklý závazek dodatečně změněn či nahrazen jiným?
* Je povinnost se se smlouvou před jejím podpisem seznámit?
* Je nutné podepsat přílohy smlouvy?
* Vybrané zajímavosti z judikatury související s převodem nemovitostí.
* Různé ne(přípustné) způsoby stanovení nájemného.
* Řada dalších problémových otázek řešených i neřešených v soudní praxi.
* Jednotlivá témata budou podrobně doplněna o aktuální judikaturu Nejvyššího soudu.
* Praktická doporučení a triky užívané při konstrukci smluv.
* Diskuze.

Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv

Vybraný termín:

4.12.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a dvě ? Součet zapište číslicemi.