Péče o majetek obce

Základní info

Cíl semináře

Cílem akreditovaného semináře je seznámit posluchače s problematikou nakládání s majetkem obcí, a to jak s ohledem na regulaci v oblasti práva veřejného, tak práva soukromého. Účastníci budou seznámeni s rozsahem možných právních jednání a jejich zasazení do systému práva. Vedle povinností plynoucích z právních předpisů se kurz zaměří na náležitosti smluv, kdy bude poukázáno na nejčastější problémy, které se v praxi vyskytují. Bude pojednáno o možných důsledcích nedodržení zákonem stanovených povinností. Příslušné postupy budou demonstrovány na praktických příkladech.

Obsah semináře

 1. Vymezení rozsahu pojmu nakládání s majetkem
  1. Nabývání a zcizování majetku
  2. Zřizování služebností, práva stavby
 2. Právní předpisy upravující povinnosti obcí při nakládání s majetkem
  1. Zákon o obcích
  2. Zákon o zadávání veřejných zakázek
  3. Povinnosti plynoucí z dalších právních předpisů (zákon o finanční kontrole, zákon o registru smluv, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
 3. Formální náležitosti právních jednání z hlediska veřejného práva
  1. Náležitosti záměru dle zákona o obcích
  2. Znění schvalovacích doložek
  3. Odůvodňování odchylky od ceny obvyklé
  4. Odpovědnost volených funkcionářů
 4. Formální a obsahové náležitosti uzavíraných smluv
  1. Forma uzavírané smlouvy
  2. Některá zvláštní ujednání smluv – smluvní pokuta, výpověď smlouvy, odstoupení od smlouvy
 5. Rozdělení právních jednání mezi jednotlivé orgány obce
  1. Pravomoci zastupitelstva obce
  2. Pravomoci rady obce
  3. Přenesení rozhodování na jiné orgány
 6. Následky pochybení při nedodržení stanovených povinností
  1. Neplatnost jednání nebo neplatnost smlouvy
  2. Náprava nesprávného postupu

Péče o majetek obce

Vybraný termín:

25.11.2020  Praha
09:00 – 15:00 hod.

Cena
2620 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a tři ? Součet zapište číslicemi.