Nový zákon o hromadném občanském řízení soudním - ON-LINE

Kurzem Vás provede JUDr. Anežka Janoušková, Ph.D. - vedoucí oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy Ministerstva spravedlnosti, významnou měrou se podílela na přípravě nového zákona o hromadných žalobách, doktorandka na Katedře občanského práva Právnické fakulty UK, členka Advisory Committee společného projektu European Law Institute a EU Agency for Fundamental Rights věnujícímu se tématu Business and Human Rights: Access to Justice and Effective Remedies

Základní info

Seminář se zaměří zejména na následující otázky či okruhy:
* Stručné shrnutí dosavadního vývoje a další vyhlídky
- důvody předložení zákona o hromadném řízení
- vývoj koncepce v rámci legislativního procesu
- předpokládané přijetí a účinnost zákona
- základní východiska novely souvisejících předpisů
* Základní pojmy a koncepce
- definice hromadného řízení
- Jaký je vztah hromadného řízení k ostatním druhým civilního procesu?
- Jaký je vztah zákona k občanskému soudnímu řádu, exekučnímu řádu a insolvenčnímu zákonu?
- pravomoc a příslušnost soudu
- rejstřík hromadných řízení
* Účastníci hromadného řízení
- Kdo může podat hromadnou žalobu?
- Role neziskových subjektů
- Kdo může být v hromadném řízení žalován?
- Jaké je postavení poškozených osob v hromadném řízení?
* Náležitosti hromadné žaloby
- Jak by měla vypadat bezvadná hromadná žaloba?
- Co může žalobce v žalobě požadovat?
* Podmínky přípustnosti hromadné žaloby
- Důvody pro oddělení fáze řízení, v níž se zkoumají podmínky přípustnosti hromadné žaloby
- Za jakých podmínek je možné vést soudní spor hromadně?
- Jak se podmínky zkoumají?
- Jaký je vztah hromadného řízení a řízení individuálního?
- usnesení soudu o přípustnosti hromadné žaloby
* Hromadné řízení ve věci samé
- postup soudu a účastníků řízení v hromadném řízení ve věci samé se zaměřením na odlišnosti od klasického soudního sporu
- předložení důkazů (za jakých podmínek a jaké jsou důsledky nesplnění této povinnosti)
* Předběžná opatření v hromadném řízení
- Za jakých podmínek a v jaké fázi řízení lze požadovat nařízení předběžného opatření?
- náležitosti návrhu na nařízení předběžného opatření
- předběžné opatření žalovaného v případě nepoctivého jednání žalobce
* Financování hromadného řízení
- soudní poplatky a otázka nákladů řízení
- přehled zdrojů peněžních prostředků – aneb jak zajistit transparentní a bezpečné financování hromadných žalob
- odměna pro žalobce, její určení a výpočet
* Rozsudek v hromadném řízení
- náležitosti rozsudku
- postup po vydání pravomocného rozsudku ve věci samé
- Kdo může podat opravné prostředky?
- Jaký je postup v odvolacím a dovolacím řízení?
* Exekuční a insolvenční souvislosti
- Jak probíhá výkon rozhodnutí z hromadného řízení?
- následky úpadku některého z účastníků hromadného řízení nebo spotřebitele
* Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném řízení
- Základní koncepce související novely
- Změna občanského soudního řádu
- Změna zákona o soudních poplatcích
- Změna zákona o ochraně spotřebitele
- Podmínky a postup při zápisu neziskových subjektů na seznám oprávněných osob
- Zástupná žaloba na zdržení se jednání podle zákona o ochraně spotřebitele – podmínky, odchylky a vztah k hromadné žalobě
* Směrnice o zástupných žalobách
- základní pojetí kolektivní žaloby v unijní úpravě a jeho vztah k českému zákonu

Nový zákon o hromadném občanském řízení soudním - ON-LINE

Vybraný termín:

22.5.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena
2 305 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a sedm ? Součet zapište číslicemi.