Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. v části územní plánování a jeho uplatňování v praxi

Kurzem Vás provede Ing. Tomáš Sklenář - spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, spolupodílel se na návrhu nového stavebního zákona, člen rady Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, člen České společnosti pro stavební právo, přednášející na přípravě na zkoušky a člen zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územního plánování, člen zkušební komise ČKAIT pro obor městské inženýrství, autor vymezení průmyslové zóny Kolín-Ovčáry (Automobilka Toyota), řešení lokalit pro bydlení a pro veřejnou infrastrukturu, podílel se na pořízení více jak 100 ÚPD a ÚPP. Dlouholetý zástupce ředitele a ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj.

Kurzem Vás provede Ing. Roman Vodný, Ph.D. - ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, spoluautor návrhu novel stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek a návrhu nového stavebního zákona na úseku územního plánování, přednášející na Fakultě stavební ČVUT Praha, České zemědělské univerzitě Praha a na přípravě na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování, předseda zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování, místopředseda Autorizační rady ČKA.

Základní info

Program:
* Přehledná informace o novém stavebním zákonu na úseku územního plánování se zaměřením na změny oproti dosud platnému stavebnímu zákonu.
* Postupné nabývání účinnosti nového stavebního zákona; zejména jak bude aplikován § 334a nového stavebního zákona.
* Informace k již účinným částem nového stavebního zákona na úseku územního plánování a jak je aplikovat.
* Postup orgánů územního plánování v přechodném období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024, jak to bude s uplatňováním závazných stanovisek orgánů územního plánování.
* Doba a rozsah platnosti územně plánovací dokumentace obcí schválené nebo vydané před nabytím účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., možnosti pořizování změn této územně plánovací dokumentace.
* Obsah a struktura územního plánu podle nového stavebního zákona, srovnání s obsahem a strukturou územního plánu podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., dovození, které části dosud platné ÚPD obcí se nepoužijí.
* Příslušnost k pořizování jednotlivých nástrojů územního plánování po 30. 6. 2024.
* Jak procesně postupovat při pořizování a vydání územních plánů, jejichž pořízení bylo zahájeno a nebylo ukončeno přede dnem nabytí účinnosti nového stavebního zákona (s přihlédnutím k § 334a nového stavebního zákona).
* Nové pojetí vztahu pořizovatele a určeného zastupitele a nové možnosti vstupu zastupitelstva obce do procesu pořizování územního plánu a územní studie.
* Které nyní platné právní předpisy na úseku územního plánování budou dočasně účinné i po nabytí účinnosti nového stavebního zákona, informace o přípravě nových prováděcích vyhlášek.
* Informace o národním geoportálu územního plánování a dalších činnostech spojených s digitalizací územního plánování.
* Informace o změně souvisejících zákonů novelizovaných zákonem č. 152/2023 Sb., s důrazem na změnu kompetencí některých dotčených orgánů.
* Věcné změny při vymezování zastavěného území, doba platnosti dosud vymezených zastavěných území a lhůty pro nové vymezení zastavěných území.
* Velký blok otázek a odpovědí na dotazy.

Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. v části územní plánování a jeho uplatňování v praxi

Vybraný termín:

21.11.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a pět ? Součet zapište číslicemi.