Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B

Kurzem Vás provede Mgr. Tomáš Braun - předseda senátu Vrchního soudu Praha

Kurzem Vás provede JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M. - odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 na návrh Jednoty českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Kurzem Vás provede Mgr. Silvia Fencáková - ministerský rada oddělení insolvenčního, odbor insolvenční a soudních znalců, Ministerstvo spravedlnosti ČR

Kurzem Vás provede Mgr. Vojtěch Jaroš - soudní exekutor, člen Právní a legislativní komise Exekutorské komory ČR, člen kárné komise Exekutorské komory ČR, jedno funkční období byl členem Kárného senátu NSS ČR, je členem autorského kolektivu Syruček, Sabotinov a kol. Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi. Praha : C. H. Beck,2. vydání, 2020

Kurzem Vás provede JUDr. Marta Macháčková, Ph.D. - daňová poradkyně, Brno

Kurzem Vás provede JUDr. Jolana Maršíková - soudkyně Krajského soudu v Hradci Králové, pověřená řízením obchodního úseku a úseku veřejných rejstříků, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech. Publikuje na téma insolvenční právo.

Kurzem Vás provede Mgr. Ing. Jan Sviták - advokát, lektor VŠFS, Praha

Kurzem Vás provede Doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. - Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE Praha

Základní info

Program 1. dne – 5. září 20229.00 – 16.00 hodin
* INSOLVENČNÍ ZÁKON
- Právní rámec a definice úpadku.
- Způsob řešení úpadku.
- Insolvenční rejstřík.
- Návrh na zahájení řízení.
- Projednání návrhu.
- Rozhodnutí o úpadku.
- Postavení insolvenčního správce.
- Věřitelské orgány.
- Typy pohledávek.
- Přednostní pohledávky a jejich uplatňování.
- Postavení zajištěných věřitelů.
- Uplatňování pohledávek přihláškou.
- Zpracování přihlášek a jejich přezkum.Přednáší:JUDr. Jolana MARŠÍKOVÁ - soudkyně Krajského soudu v Hradci Králové, pověřená řízením obchodního úseku a úseku veřejných rejstříkůProgram 2. dne – 6. září 20229.00 – 16.00 hodin
* INSOLVENČNÍ ZÁKON
- Incidenční spory.
- Majetková podstata.
- Odporovatelnost v insolvenci.
- Řešení úpadku konkursem.
- Řešení úpadku oddlužením.Přednáší:JUDr. Jolana MARŠÍKOVÁ - soudkyně Krajského soudu v Hradci Králové, pověřená řízením obchodního úseku a úseku veřejných rejstříkůProgram 3. dne – 7. září 20229.00 – 12.00 hodin (1. část)
* EXEKUCE A INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
- Zákonná úprava exekučního řízení a střet s řízením insolvenčním
- Insolvenční správce v procesním postavení oprávněného (za úpadce)
- Procesní postavení povinného po zahájení insolvenčního řízení
- Postup soudního exekutora po zahájení insolvenčního řízení
- Plnění vymožené v exekučním řízení a jeho dispozice po zahájení insolvenčního řízení
- Aktuální judikatura Ústavního soudu ČR a obecných soudů, vztahující se ke střetu exekučního a insolvenčního řízení
- Porovnání přínosů exekuce majetku dlužníka s institutem oddluženíPřednáší:Mgr. Vojtěch JAROŠ - Soudní exekutorProgram 3. dne – 7. září 202113.00 – cca 14.30 hodin (2. část)
* PRŮVODCE PROCESEM ZKOUŠKY INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
- Žádost o vykonání zkoušky insolvenčního správce
- Další žádosti – kdy podat jakou žádost (a jak)?
- Omluva ze zkoušky (vč. následků neomluvení)
- Části zkoušky a jejich obsah
- Odpovědi na dotazy účastníkůPoznámka: tuto přednášku na téma „Průvodce procesem zkoušky insolvenčního správce“ dne 7. září 2022 od 13.00 hodin lze absolvovat jako samostatný modul pod číslem semináře 22224. (viz: https://www.bovapolygon.cz/seminar.php?SE=6821) Zájemce o tuto přednášku tedy není povinen účastnit se kteréhokoliv kurzu pro přípravu insolvenčních správců.Přednáší:Mgr. Silvia FENCÁKOVÁ - ministerský rada oddělení insolvenčního, odbor insolvenční a soudních znalců, Ministerstvo spravedlnosti ČRProgram 4. dne – 8. září 20229.00 – 16.00 hodin
* OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD A JEHO APLIKACE V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ
- Předmět a účel OSŘ.
- Pravomoc a příslušnost soudů.
- Doručování, předběžná opatření.
- Aplikace OSŘ v insolvenčním řízení.
- Základní náležitosti civilního a insolvenčního řízení.
- Náležitosti žaloby, druhy žalob.
- Náležitosti insolvenčního návrhu, přistoupení k řízení.
- Způsobilost být účastníkem řízení a procesní způsobilost.
- Rozhodování soudu, řádné a mimořádné opravné prostředky, výkon rozhodnutí.
- Důkazní povinnost, provádění důkazů, volné hodnocení důkazů.Přednáší:Mgr. Tomáš BRAUN - předseda senátu Vrchního soudu PrahaProgram 5. dne – 12. září 20229.00 – 16.00 hodin
* DAŇOVÝ ŘÁD PO VELKÉ NOVELE V INSLOVENČNÍ PRAXI
- Obecná pravidla daňového řádu.
- Vyhledávací a kontrolní postupy.
- Vyměřování a doměřování.
- Placení daní.
- Právní nástupnictví a vztah k insolvenci.
- Následky porušení povinností při správě daní a náhrady.Přednáší:JUDr. Marta MACHÁČKOVÁ, Ph.D. - daňová poradkyně, BrnoProgram 6. dne – 13. září 20229.00 – 16.00 hodin
* DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR, DAŇOVÉ ZÁKONY SE ZŘETELEM NA VÝKON ČINNOSTI INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ
- Právní úprava daní a poplatků.
- Specifika plnění daňových povinností v průběhu insolvenčního řízení.
- Daň z nemovitých věcí.
- Daň z nabytí nemovitých věcí.
- Daň silniční.
- Zásady daně z příjmů a zásady daně z přidané hodnoty.Přednáší:Mgr. Ing. Jan SVITÁK - advokát, lektor VŠFS, PrahaProgram 7. dne – 14. září 20229.00 – 16.00 hodin
* ÚČETNICTVÍ SE ZŘETELEM NA ČINNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
- Úvod do problematiky vazeb zákona o účetnictví a insolvenčního zákona.
- Obsah a struktura účetních závěrek.
- Účetní předpoklady a zásady za předpokladu trvání účetní jednotky a při insolvenci.
- Dopady neexistence předpokladu trvání účetní jednotky na vykazování a oceňování aktiv, dluhů, výnosů a nákladů účetní jednotky
- Specifické účetní případy v rámci insolvenčního řízení.
- Odpovědnost za vedení účetnictví.
- Výkazy a výkaznictví, využití insolvenčním správcem.Přednáší:Doc. Ing. Vladimír ZELENKA, Ph.D. - Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE PrahaProgram 8. dne – 15. září 20229.00 – 16.00 hodin
* ZÁKLADY PRÁVNÍ ÚPRAVY VYBRANÝCH OBLASTÍ OBČANSKÉHO A OBCHODNÍHO PRÁVA STĚŽEJNÍCH PRO ČINNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
- Jednání za podnikatele / společnost (kdy jednání člena statutárního orgánu a dalších osob ne/zaváže podnikatele / společnost?).
- Vady právních jednání a jejich důsledky (z jakých důvodů je smlouva nejčastěji zdánlivá / absolutně – relativně – částečně neplatná / neúčinná / relativně neúčinná?).
- Promlčení práva (která práva se ne/promlčují a v jakých lhůtách?).
- Náhrady škody (kdo a za jakých předpokladů musí poškozenému nahradit škodu a v jakém rozsahu?).Přednáší:JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. - Právnická fakulta UK Praha, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie

Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B

Vybraný termín:

5.9.2022 –  8.9.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
19826 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a jedna ? Součet zapište číslicemi.