Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE

Kurzem Vás provede JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. - odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Kurzem Vás provede JUDr. Petr Šuk - místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu. V letošním roce získal titul Právník roku v oblasti občanského práva.

Základní info

Seminář se zaměří zejména na následující otázky:
* přehled dosavadního i očekávaného vývoje právní úpravy tuzemské i unijní a analýza jeho dopadů na aktuálně účinná pravidla
* základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní / soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe)
* legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) s důrazem na obchodní korporace
* obsah povinnosti získat a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele (jaké možnosti materiálního zjištění nutno vyčerpat, aby se prosadilo náhradní řešení ve prospěch osob ve vrcholném vedení)
* povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob / povinnost povinných osob upozornit na zjištěné nesrovnalosti / důsledky porušení těchto povinností
* přeshraniční souvislosti (rozsah a úskalí aplikace tuzemské úpravy na zahraniční osoby a skutečnosti)
* meze / rozsah formální publicity evidence (kdo může do evidence nahlížet a za jakých podmínek)
* okruh zapisovaných skutečností
* zápis do evidence rejstříkovým soudem (procesní legitimace, předpoklady zápisu, řízení, rejstříkový přezkum) a s tím související otázka míry spolehlivosti údajů zapsaných v evidenci pro povinné a další osoby, které k evidenci mají přístup
* přímý zápis do evidence notářem (předpoklady, přezkum zapisovaných skutečností)
* automatický průpis skutečností zapsaných do veřejného rejstříku / evidence u jiných osob – pojem, význam, úskalí
* možnosti obrany osoby zapsané do evidence jako skutečný majitel proti neoprávněnému zápisu
* další aktuální otázky
* PRAKTICKÁ UKÁZKA PRÁCE S EVIDENCÍ SKUTEČNÝCH MAJITELŮ - (ukázku provede Mgr. Adam Hexner - legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti)

Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE

Vybraný termín:

6.11.2023  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena
2 388 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a osm ? Součet zapište číslicemi.