Bytové spoluvlastnictví

kurz

Základní info

Bytové spoluvlastnictví - významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví.

S účinností od 1. 7. 2020 byla přijata novela občanského zákoníku, provedená zákonem číslo 163/2020 Sb., ze dne 18. března 2020, která významnou měrou zasahuje do úpravy bytového spoluvlastnictví
Lektorka se významnou autorskou měrou podílela na zpracování návrhu novely.

Právní úprava bytového spoluvlastnictví
• Vznik bytového spoluvlastnictví- podmínky a předpoklady vzniku,
• Prohlášení vlastníka nemovité věci a přijaté změny v úpravě  prohlášení a změnách prohlášení
• Jednotky a jejich převody

- Jednotka podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ,
- Stanovení podílu na společných částech nemovité věci
- Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce
- Spoluvlastnictví jednotek
- Převody jednotek
- Přechod dluhů při převodu jednotky
- Zjednodušený prodej jednotky vlastníka, který porušuje svoje povinnosti
- Práva a povinnosti vlastníků jednotek a přijaté změny
- Oznamovací povinnosti vlastníka jednotky
- Stavební úpravy jednotky a změny účelu užívání jednotky
• Problematika pozemků zastavěných domy a pozemků souvisejících
- Změny v úpravě správy domu a pozemku, věcné vymezení činností týkajících se správy domu a pozemku
- Změny v úpravě příspěvku na správu, změny v úpravě způsobů jeho určení
- úhrada služeb spojených s bydlením
• Změny v úpravě správy domu a pozemku bez vzniku společenství vlastníků jednotek, osoba odpovědná za správu domu její kompetence, možnosti odvolání
• Společenství vlastníků jednotek

- Změny v úpravě založení a vzniku společenství vlastníků jednotek podle ObčZ
- Změny v kompetencích společenství vlastníků jednotek
- Orgány společenství a jejich kompetence, odpovědnost orgánů společenství
- Rozhodování společenství vlastníků jednotek
- Změny v přezkoumání rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek soudem
- Stanovy společenství vlastníků jednotek jejich náležitosti a jejich změny
- Rozhodování per rollam a náhradní shromáždění
- Zrušení společenství vlastníků jednotek
• Aktuální judikatura.
• Diskuse

Bytové spoluvlastnictví

Vybraný termín:

23.2.2023  Jihomoravský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.