Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

UML in examples

Základní info

Popis kurzu

Školení UML v příkladech je dvoudenní procvičování UML pomocí nejlepšího modelovacího nástroje na světě, tedy pomocí tužky a papíru. Během školení budou účastníci nejprve sami vypracovávat zvolené zadání a poté si na základě společné diskuze pod vedením zkušeného lektora ukážou, jak daný příklad vyřešit s ohledem na srozumitelnost, přesnost a správnost.


Jeden příklad lze vždy vypracovat mnoha způsoby. Přidaná hodnota školení bude v ukázání si toho, jak v UML uvažovat a proč některé postupy sice dají nějaký výsledek, ale jiné vedou k lepšímu pochopení diagramů.Školení UML v příkladech bylo vypsáno na základě zpětných vazeb ze školení UML pro analytiky a přípravné zkoušky z UML OCUP 2 (především úrovně Foundation).


Je nutné zdůraznit, že nejde o výklad UML (od toho je právě zmíněné UML pro analytiky), ale o jeho řádné procvičování. Pokud jste uvedené školení absolvovali, toto je to správné pro vás. Stejně tak, pokud jste přesvědčeni o tom, že UML umíte, ale jeho použití už dělá problémy.


Příklady budou zaměřeny na tyto diagramy: • Případy užití

 • Diagramy tříd

 • Objektové diagramy

 • Stavové diagramy

 • Diagramy aktivit

 • Komponentové diagramy

 • Sekvenční diagramy


Většina příkladů se pak zpracuje vícero typy diagramů, neboť základem modelování je nahlížení na realitu pokaždé jiným pohledem a tyto pohledy vzájemně propojovat.


Sada příkladu pro toto školení je nová, nepůjde tedy o tytéž příklady, které řeší účastníci v některém z jiných školení.Předpoklady pro účastníky • Znalost UML (viz školení UML pro analytiky) nebo stejnojmenná kniha

 • Ochota aktivní účasti při diskuzích


UML training in examples is a two-day practice of UML using the best modeling tool in the world, ie with a pencil and paper. During the training, the participants will first work out the chosen assignment themselves and then, based on a joint discussion led by an experienced lecturer, they will show how to solve the given example with regard to clarity, accuracy and correctness.


One example can always be worked out in many ways. The added value of the training will be in showing how to think in UML and why some procedures will give some result, but others will lead to a better understanding of diagrams.

Obsah kurzu

The UML training in the examples was advertised on the basis of feedback from the UML training for analysts and preparatory examinations from the UML OCUP 2 (especially the Foundation level).


It is necessary to emphasize that this is not an interpretation of UML (hence the just mentioned UML for analysts), but its proper practice. If you have completed this training, this is the right one for you. Likewise, if you believe that you can use UML, but its use already causes problems.


Examples will focus on the following diagrams: • Use cases

 • Class diagrams

 • Object diagrams

 • State diagrams

 • Activity diagrams

 • Component diagrams

 • Sequence diagrams


Most of the examples are then processed by several types of diagrams, because the basis of modeling is to look at reality each time with a different view and to interconnect these views.


The set of examples for this training is new, so it will not be the same examples that the participants solve in one of the other trainings.

Předpoklady


 • Knowledge of UML (see UML training for analysts) or the book of the same name

 • Willingness to actively participate in discussions

Studijní materiály

V angličtině

Návaznosti


 • Sparx Enterprise Architect pro (nejen) mírně pokročilé

 • OCUP 2 Foundation

 • OCUP 2 Intermediate

 • OCUP 2 Advanced

UML in examples

Vybraný termín:

10.5.2021  Online

Cena
13990 Kč + 21 % DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a jedna ? Součet zapište číslicemi.