Softvérová podpora riadenia projektov

kurz

Základní info

Úvod do problematiky:

Je zrejmé, že plánovanie a realizácia projektov si vyžaduje veľké množstvo riadiacich, koordinačných ale aj prezentačných schopností. Niekedy môže byť sledovanie všetkých aspektov projektu pri snahe dodržať jeho cieľ veľmi náročné. S použitím softvérových nástrojov môže byť plánovanie a koordinácia projektu od návrhu až po jeho dokončenie veľmi efektívne, avšak žiaden softvérový nástroj nie je všeliekom. Nesprávne používanie môže viesť k nesprávnym informáciám, ktoré môžu zapríčiniť neúspešnosť projektu. Preto je dôležité rozumieť pojmom a metodike, ktorú ten ktorý softvér využíva, aby jeho používanie bolo prínosom, nie záťažou.


Cieľ kurzu:

Praktickými postupmi naučiť účastníkov základom používania softvérových nástrojov pre podporu riadenia projektov, ich možnostiach a vhodnosti využitia.


Obsah kurzu:

* možnosti použitia softvérových nástrojov v jednotlivých etapách projektu (MS Visio, MS Project, PS8)


* vizualizácia v rámci definičnej etapy projektu - MS Visio
o úvod do aplikácie, popis užívateľského rozhrania a základné nastavenia programu
o analýza projektu prostredníctvom mapy mysle
o tvorba blokových schém a vývojových diagramov projektových cieľov
o tlač a možnosti prezentácie výsledkov
o prípadová štúdia

* MS Project a PS8 v etape plánovania
o programy MS Project a PS8: rozdiely, výhody, nevýhody
o úvod do aplikácie, popis užívateľského rozhrania a základné nastavenia programu
o práca so súbormi
o práca s úlohami
o práca so zdrojmi
o spôsoby zobrazenia, tvorba správ z projektu, tlač
o aplikácia metodiky kritickej cesty (MS Project), kritického reťazca a rozvrhovanie multiprojektov (PS8)
o prípadová štúdia

* MS Project a PS8 v realizačnej etape projektu
o sledovanie realizácie projektu
o zadávanie skutočného priebehu projektu
o kritická cesta a kritický reťazec v etape realizácie
o celková štatistika projektu (finančná, zdrojová, časová)
o prípadová štúdia


Doklad o absolvovaní vzdelávania:

Osvedčenie o absolvovaní školenia.


Spôsob výučby:

* Účastníci si všetky získané poznatky okamžite vyskúšajú na praktickom príklade.
* Učebné texty - rozsah, množstvo textu, veľkosť fontov, obrázky, praktické ukážky - sú navrhnuté podľa posledných pedagogických štandardov.
* Lektori sú školení v oblasti Projektového riadenia a majú široké praktické skúsenosti s využívaním softvérových nástrojov v tejto oblasti.
* Praktickým výsledkom výučby na kurze je spracovný plán projektu so všetkými náležitosťami, ktorý si účastníci môžu vytlačiť alebo nahrať na CD nosič a vziať so sebou.
* Počas kurzu sú k dispozícii dvaja lektori, miestnosť je pripravená a lektori sú prítomní v mieste konania kurzu už deň vopred tak, aby sa zabezpečili princípy normy kvality ISO 9001:2000 firmy Kopex s.r.o.


Organizačný garant kurzu:

KOPEX spol. s r.o.

Softvérová podpora riadenia projektov

Vybraný termín:

 Jihomoravský kraj

Cena
mail@kopex.sk

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.