Semestrální kurz: Statistická analýza dat v praxi - od pojmů k interpretaci výsledků

Základní info

Semestrální kurz nabízí statistické metody od základních měr po vícerozměrné. V průběhu čtrnácti lekcí porozumíte významu a praktické hodnotě pojmů a postupů analýzy dat. Projdete výukou praktického využití a interpretace výsledků. Cílem je proniknout do podstaty analytické práce a předat konkrétní metody analýzy dat. 

Cíl vzdělávacího programu:

Poskytnout přístupnou formou znalost statistiky a analýzy dat a osvojení si metod jednorozměrné a vícerozměrné statistiky. Důraz ve výuce je kladen na pochopení významu statistických metod a pojmů, na řešení praktických statistických úloh a na správnou interpretaci výsledků.

Kurz je určen:

Odborným pracovníkům, kteří používají analytické výstupy, realizují statistické analýzy dat nebo tato témata vyučují. Ve dvacetileté praxi tohoto kurzu byli jeho účastníky především marketingoví specialisté, vysokoškolští učitelé a vědečtí pracovníci, lékaři, odborníci, kteří využívají či realizují výzkumy, pracují v oboru kontroly a řízení kvality, personalisté, analytici ve státní správě, v ekonomické oblasti a v oborech využívajících komplexní přístupy k datům.

Předpoklady:

Statistické znalosti ani praxe s analýzou dat se nepředpokládají. V kurzu se buduje analytický systém pojmů, metod a aplikací od začátku. Výpočty se provádějí pomocí systému IBM SPSS Statistics, jeho znalost však není nutná.

Přínos účasti na kurzu:

Účastníci získají ucelený přehled nejčastěji užívaných postupů analýzy dat, které lze aplikovat bez ohledu na užívaný statistický software. Osvojí si základy pro analytickou práci a mnoho užitečných způsobů a postupů analýzy dat pro praxi.

Popis obsahu a postupu:

Výuka probíhá od zavedení a vysvětlení pojmů a uvedení postupů k rozboru jejich významu a interpretaci výsledků. V průběhu kurzu mohou účastníci prezentovat své vlastní analýzy a kolektivně je rozebírat. Praktické ukázky výstupů tvoříme jednoduchou počítačovou cestou v programu IBM SPSS Statistics. Tento program bude po dobu trvání kurzu zájemcům bezplatně zapůjčen.

Program kurzuZákladní pojmy statistické analýzy dat 

  • definice a rozbor statistických pojmů, typy statistických analýz, inference, explorační techniky
 1. Popisné statistiky
  • popis statistických dat (tabelace, grafické znázornění) – jak vytvářet statistické tabulky a grafy
 2. Měření úrovně a heterogenity dat
  • momentové a kvantilové míry: průměry, mediány, kvartily, decily, rozptyl, měření vnitřní heterogenity souboru 
  • grafy rozptýlení dat (box-ploty) a grafy rozptylu
  • konfidenční intervaly
 3. Testování hypotéz a intervaly spolehlivosti
  • neurčitost v datech – rozhodování za neurčitosti, statistické hypotézy, jejich přijímání a zamítání
 4. Testy hypotéz o průměrech (t-testy)
 5. Analýza průměrů ve skupinách
  • jednoduchá analýza rozptylu, porovnání skupinových průměrů a rozptylů, spojování skupin se stejnou úrovní vlastnosti, apriorní komparace (kontrasty), aposteriorní seskupování podle jedné a více proměnných (postupné vyhledávání interakcí na stromech)
  • vícefaktorová analýza rozptylu
 6. Korelační analýza
  • lineární korelace, práce s korelační maticí, vlastnosti korelačních měr
  • parciální korelace, řetězení vlivů, společná příčina dvou vlastností (nepravé korelace)
  • korelační grafy
  • korelace a kauzalita
 7. Regresní analýza
  • lineární regresní analýza, interpretace regresní přímky, popis, vysvětlení a predikce
  • nelineární vztahy
  • vícenásobná regresní analýza; metody výběru regresorů v rovnici; určení kvality modelu regresního vztahu
 8. Faktorová analýza
  • latentní vlastnosti a jejich indikace, faktory ovlivňující korelační matici, faktorová řešení, rotace, zobrazení faktorů, interpretace, uložení a analýza faktorů
 9. Mnohorozměrné škály (percepční mapy a zobrazení vztahů)
  • analýza profilů – vztahová mapa, percepční mapy a vnímání značek, segmentace ve vztahovém poli
 10. Seskupovací metody, segmentace a vytváření typologií seskupování případů z hlediska datového profilu, typ a typologie, segmenty trhu, analýza a interpretace typů.

Obsah kurzu může být modifikován na základě potřeb a přání posluchačů nebo podle úrovně znalostí.

Semestrální kurz: Statistická analýza dat v praxi - od pojmů k interpretaci výsledků

Vybraný termín:

6.10.2023 –  16.2.2024  Praha 1 Upřesnující informace k termínu
09:00 – 12:30 hod.

Cena
39 900 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a šest ? Součet zapište číslicemi.