Řízení jakosti softwaru [TESTMETOD]

kurz

Základní info

Charakteristika kursu:

Kurs seznamuje posluchače se základními pojmy pro posuzování jakosti softwarových aplikací a jejich souvislosti s normami ISO, způsobem tvorby uživatelských požadavků a jejich vazbami na pozdější vývojové fáze software, se zdůrazněním vazeb na akceptační testování, základními principy akceptačního testování softwarových aplikací, jejich přípravou, praktickým prováděním akceptačních testů a jejich vyhodnocením a využitím testovacích nástrojů pro podporu procesu testování. Součástí kurzu je také orientační seznámení s principy zátěžového testování, s monitorováním e-business aplikací a předvedení práce s testovacími nástroji firmy Mercury Interactive.

Komu je kurs určen:

Pracovníkům odpovědným za jakost softwarových produktů, kteří působí v oblasti vlastní tvorby software a v oblasti zabezpečení přejímek softwarových aplikací do provozu, pracovníkům řídícím procesy testování, testerům.

Předpokládané znalosti:

Základní znalosti z oblasti jakosti a tvorby sw aplikací.

Délka kursu:

2 dny

Obsah:

Uživatelské požadavky a jejich tvorba

Předpoklady pro tvorbu požadavků, úvod do tvorby strukturovaných uživatelských požadavků. Rozlišení uživatelských a systémových požadavků. Informační zdroje pro sběr uživatelských požadavků. Práce s nestrukturovaným textem. Ohodnocování požadavků prostřednictvím atributů, sledování vazeb vlivu a trasovatelnosti požadavků. Finální proces definice uživatelských požadavků. Protažení katalogu požadavků do pozdějších etap vývoje (např. do etapy testování).

Seznámení s pojmy jakosti softwarových aplikací v normách ISO, jakost z hlediska dodavatele a odběratele

Seznámení se základními pojmy v normách ISO, které se týkají oblasti zabezpečování a hodnocení jakosti software. Seznámení s nejdůležitějšími zdroji informací v normách ISO a používanými metodami. Zabezpečování jakosti, z hlediska dodavatele a odběratele softwarových aplikací v jednotlivých etapách životního cyklu software (od stanovení požadavků, vytvoření koncepce, provozování, údržbu až po vyřazení softwarových produktu).

Akceptační testování SW aplikací

Vazby procesu testování na jednotlivé etapy vývoje software, základní pojmy z oblasti testování softwarových aplikací, typy testů, fáze procesu testování (plánování testů, návrh testů, tvorba testů, provádění testování, životní cyklus chyby), protokol o provedených testech a jeho vyhodnocování v průběhu testování, ukončení testování (analýza, vyhodnocení). Řízení procesu testování, porovnání režimu práce s využitím testovacích nástrojů a bez nich.

Hlediska pro výběr a nasazení nástrojů pro podporu testování

Vysvětlení pojmu technologie podpory testování pomocí ASQ (nástroje automatizovaného zabezpečení jakosti) a její vliv na systémy jakosti software a testování softwarových aplikací, nový pohled na testování, který ASQ přinášejí, oblasti nasazení těchto nástrojů a přínosy jejich využívání.

Zátěžové testování softwarových aplikací

Cíle ZT, druhy ZT, platformy, analytická fáze, výběr činností, stanovení typů a počtu uživatelů, stanovení synchronizace, definice počítačů, přípravná fáze, vytvoření skriptů, vytvoření scénářů, příprava vstupních dat,spouštění testů, vyhodnocení testů, obnovení výchozího stavu před opakovaným spuštěním testu, potenciální rizika projektu ZT.

Monitorování a sledování výkonnosti e-business aplikací

Co je to e-business, proč sledujeme výkonnost e-bussines aplikací. Jak výkonnost měřit. Obecná struktura monitorovacích nástrojů. Nástroj Topaz a jeho využití.

Studijní materiály:

Doprovodný materiál KOMIX.

Řízení jakosti softwaru [TESTMETOD]

Vybraný termín:

 Praha

Cena
Ceny kurzů se odvíjejí v závislosti na konkrétních požadavcích posluchačů.

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.