Regresní analýza I

Základní info

Regresní analýza je metoda statistické analýzy vztahů. Slouží k popisu, vysvětlení a k predikci. Kurz zahrnuje modely jednorozměrné a vícerozměrné lineární regresní analýzy pro číselné proměnné. Důraz je kladen na význam a konstrukci základního modelu, testy hypotéz o jeho parametrech a na výběr vhodných prediktorů pomocí automatických postupů.

Cíl vzdělávacího programu:

Cílem jednodenního kurzu je porozumět principu a významu regresního modelování a aplikacím regresních rovnic. Specifické vlastnosti modelů a ověřování předpokladů modelu jsou obsahem následného kurzu Regresní analýza II.

Kurz je určen:

Kurz je určen pro každého, kdo potřebuje sestavovat dobře interpretovatelné modely závislosti mezi číselnými proměnnými, vysvětlovat chování a variabilitu číselných veličin a predikovat jejich hodnoty.

Předpoklady:

Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je základní ovládání PC, znalost pojmu korelačního koeficientu a jeho významu a znalost principu testování hypotéz. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné.

Program kurzu:

 1. model jednoduché rovnice s jednou nezávislou proměnnou
 2. bodový dvourozměrný graf; korelace a lineární regresní rovnice (přímka)
 3. vlastnosti jednoduché lineární regrese, princip metody nejmenších čtverců
 4. testy hypotéz a odhad parametrů přímky, koeficient determinace
 5. rezidua a jednoduchá reziduální analýza
 6. modely nelineárních vztahů  – křivky převoditelné transformací na linearitu
 7. vysvětlení a predikce regresní rovnicí
 8. model vícenásobné lineární regrese  – rozšíření na více nezávislých proměnných
 9. význam výsledků a parametrů rovnice
 10. testování parametrů a testování signifikance vztahu
 11. sekvenční postupy určení prediktorů

Regresní analýza I

Vybraný termín:

7.11.2023  Praha 1 Upřesnující informace k termínu
09:00 – 16:30 hod.

Cena
5 600 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a devět ? Součet zapište číslicemi.