Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Machine Learning Bootcamp (CZ)

Jiří Materna

Kurzem Vás provede Jiří Materna

Základní info

Popis kurzu

Jedná se o týdenní intenzivní sérii všech našich kurzů za zvýhodněnou cenu.

Balíček obsahuje:


 • Úvod do strojového učení (2 dny)

 • Zpracování přirozeného jazyka (1 den)

 • Konvoluční neuronové sítě a zpracování obrazu (1 den)

 • Časové řady (1 den)


Obsah kurzu

Den 1.

 • Co je to strojové učení

 • Typy strojového učení (klasifikace, regrese, řazení, reinforcement learning, clustering, detekce anomálií, doporučování, optimalizace)

 • Příprava data (rozdělení datových množin, vyváženost dat, šumy v datech, normalizace a standardizace atributů, rozpoznání přeučování a obrana proti němu)

 • Evaluace modelů pro klasifikace (accuracy, precision, recall, matice záměn, ROC křivka, AUC)

 • Základní algoritmy pro klasifikaci (baseline modely, naivní bayesovský klasifikátor, logistická regrese, Support Vector Machines, rozhodovací stromy, ensemble metody)

 • Rychlotutoriál scikit learn (načítání a transformace dat, trénování modelů a predikce, pipelines, evaluace)

 • Praktická úloha na klasifikaci

 • Základní algoritmy pro regresi (analytické metody, gradient descent, SVR, regresní stromy)

 • Evaluace regresních modelů (mean squared error, absolute squared error)

 • Praktická úloha na regresi


Den 2.


 • Základní algoritmy pro shlukování (K-means, hierarchické shlukování, metody pro určení počtu shluků)

 • Praktická úloha na shlukování

 • Úvod do neuronových sítí (proč jsou populární, výhody/nevýhody, perceptron)

 • Nejpoužívanější aktivační funkce (Sigmoid, Linear, Tanh, Relu, Softmax)

 • Vícevrstvé sítě (Algoritmus zpětné propagace chyby a stochastic gradient descent, konvoluce, pooling a regularizace)

 • Trénování neuronových sítí (epocha, iterace, batch learning)

 • Rychlotutoriál Keras (instalace TensorFlow + Keras, návrh sekvenčního modelu, optimalizátory a trénování, způsob práce s daty)

 • Praktické úlohy na klasifikaci a regresi pomocí neuronových sítí


Den 3.


 • Úvod do zpracování přirozeného jazyka

 • Vybrané kapitoly z komputační ligvistiky (korpusy, tokenizace, morfologická, syntaktická a sémantická analýza, entropie, mutual information, perplexita)

 • Vektorizace textových dokumentů (bag of words, one-hot encoding, TF-IDF)

 • Word embedding (word2vec)

 • Praktická úloha na klasifikaci textů

 • Word embedding (vytvoření word2vec modelů a experimenty s vektorovými reprezentacemi slov)

 • Úvod do jazykových modelů (n-gramové modely, vyhlazování, modely založené na neuronových sítích)

 • Praktická úloha na jazykové modelování (implementace jazykových modelů a jejich využití pro detekci jazyka textu)

 • Úprava algoritmu pro generování textů


Den 4.


 • Zpět do historie (od biologické intuice přes ruční návrh atributů až k LeCunovi a Krizhevskému)

 • Co je konvoluce a proč funguje

 • PyTorch (jak postavit jednoduchou konvoluční síť)

 • Praktický příklad na klasifikaci Fashion MNIST datasetu

 • Co je MSCOCO

 • Seznámení s ResNetem

 • Vizualizace neuronových sítí

 • Klasifikace obrázků do tříd

 • Jak na špinavá data


Den 5.


 • Úvod do teorie časových řad

 • Vybrané postupy modelovaní časových řad (časová a frekvenční doména, spektrální analýza, autokorelace, modely časových řad (ARIMA apod.)

 • Praktický příklad (pandas, základní charakteristiky, jednoduchá predikce)

 • Metody strojového učení pro časové řady (state space metody, hidden markov model, kalman filter, dopředné neuronové sítě, rekurentní neuronové sítě, LSTM)

 • Praktické příklady ilustrující sílu strojového učení (příprava trénovací množiny dle typu úlohy a zvoleného modelu, trénovaní a evaluace)

 • Komplexní scénář predikce časové řady pomocí rekurentní sítě (predikce teploty z vícerozměných vstupních dat: sběr a příprava trénovací množiny, trénování a validace modelu, predikování pomocí naučené sítě)

Předpoklady

Nejsou třeba žádné předchozí znalosti strojového učení.

Machine Learning Bootcamp (CZ)

Vybraný termín:

16.5.2022 –  20.5.2022  Praha

Cena
17990 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a jedna ? Součet zapište číslicemi.