ON-LINE webinář Praktikum pro personalisty a mzdové účetní • dvoudenní seminář

Kurzem vás provede

Základní info

Určeno pro: pro personalisty a mzdové účetní • aplikační dvoudenní seminář.

Program semináře je rozložen tak, že se ho mohou účastnit zájemci jen jeden den, personalista – první den, mzdová účetní – druhý den

Webinář je interaktivní, budete potřebovat mikrofon a webkameru (webkamera není podmínkou)

Program semináře:

1. den 18. květen • personální problematika

osobní a mzdová agenda • povinnosti zaměstnavatele

 • vedení osobní evidence, potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání – předsmluvní povinnosti • osobní spis • ochrana osobních údajů a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana soukromí zaměstnance • vnitřní firemní předpisy • předsmluvní povinnosti zaměstnavatele • vstupní a školení v otázkách bezpečnosti práce, předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání

zákon o pracovnělékařské službě

 • právní předpisy upravující probelmatiku pracovně-lékařských služeb • co musí doržovat zaměstnavatel a co zaměstnanec • zařazení zaměstnanců – kategorizace prací (rizikové skupiny prací) • vztah a povinnosti zaměstnavatele ke krajské hygienické stanici • prováděcí vyhláška k tomuto zákonu – druhy pracovně lékařských prohlídek
 • pracovnělékařské prohlídky v době koronavirové (mimořádné opatření vlády) – pokyn Ministerstva zdravotnictví! Vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídky • prováděcí vyhláška k Zákonu o pracovně-lékařských službách • jak má reagovat zaměstnavatel po zrušení nouzového stavu – dodatečné praocvně lékařské prohlídky
 • doporučené vzory – vnitřní předpis o postupech při zabezpečení pracovně-lékařských prohídek • žádost o posudek – jeho obsah • posudek a jeho obsah • možnost uplatnění námitek do výroku

zákoník práce

 • uzavírání pracovněprávních vztahů • náležitosti pracovní smlouvy • informování o obsahu pracovního poměru • zkušební doba • uzavírání PP na dobu určitou, neurčitou • dohody o pracích mimo pracovní poměr • doporučené vzory • doručování písemností
 • změny v pracovním poměru – přeložení zaměstnance, pracovní cesty zaměstnanců, dočasné přidělení, návrat do práce po uplynutí překážek v práci
 • skončení pracovněprávních vztahů • zrušení pracovního poměru ve zkušební době, dohodou, výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele • okamžité zrušení pracovního poměru • postupy, zásadní změny v doručování písemností a možné formy • obsah a vydávání zápočtového listu – potvrzení o zaměstnání • pracovní posudek • archivace spisů po skončení pracovně právního vztahu ( mzdové listy, osobní spis, výplatní pásky atd. • archivační a skartační řád

pracovní doba, dovolená, překážky v práci, náhrady škody

 • určování pracovní doby • rovnoměrná a nerovnoměrná pracovní doba, vícesměnné provozy, pojem čtyř směnný provoz
 • práce z domova a nastavení zásadních pravidel – teleworking, hommeworking • pojmy • řešení zásadních otázek při práci z domova • doporučené postupy
 • práce přesčas, práce v noci a pracovní pohotovost • přestávky mezi směnami a v týdnu • pružná pracovní doba po novele Zákoníku práce • evidence pracovní doby • na co se zaměřuje inspektorát práce
 • překážky v práci – na straně zaměstnavatele a zaměstnance • důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance – Nařízení vlády 590/2006 Sb. • nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu • překážky v práci podle Zákoníku práce • obecný zájem, dávky nemocenského pojištění, jako překážka v práci • rodičovský příspěvek • překážky v práci na straně zaměstnavatele ve vazbě na pandemickou situaci
 • náhrady škody • pracovní úrazy, zásadní postupy při řešení úrazového děje, § 105 Zákoníku práce • nařízení vlády o povinné evidenci pracovních úrazů • odškodňování úrazů a nemocí z povolání • výpočty újmy na zdraví podle zákoníku práce • změny při jednorázovém odškodnění pro pozůstalé a náhrada nákladů na pohřeb – zřízení pomníku
 • agenturní zaměstnávání – Zákon o zaměstnanosti a Zákoník práce • dohoda mezi uživatelem a agenturou práce • doporučený vzor smlouvy mezi uživatelem a agenturou práce

2. den 19. květen • mzdová problematika

odměňování zaměstnanců - mzda, plat odměna

 • zařazování zaměstnanců – mzda, plat • mzdový výměr, platový výměr • právní předpisy • minimální zaručená mzda • smluvní mzda • co není mzdou, platem • zákonné příplatky ke mzdě, platu – příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí • další možné příplatky k tarifnímu platu • odměna za pracovní pohotovost
 • praktická ukázka výpočtů mzdy, platu, nebo odměny

průměrný výdělek

 • rozhodné období • započitatelný výdělek • formy průměrného výdělku • pravděpodobný výdělek • zvláštní výpočty průměrného výdělku • průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti • výpočet průměrného výdělku, jako podklad pro úřad práce

srážky ze mzdy

 • srážky ze mzdy, platu nebo odměny podle zákoníku práce, občanského soudního řádu • další důležité právní předpisy týkající se provádění srážek ze mzdy • příjmy, které se zahrnují pro účely srážek • pořadí provádění srážek • dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem • přednostní a nepřednostní pohledávky • výpočet srážek – nezabavitelné částky na povinného a vyživované osoby • insolvence zaměstnance – oddlužení formou splátkového kalendáře • součinnost zaměstnavatele vůči exekutorům • celá řada názorných výpočtů a doporučených vzorů

dovolená

 • určení dovolené a její rozsah • zákonná dovolená • dodatková dovolená a dovolená benefitní – další • čerpání dovolené • náhrady za nevyčerpanou dovolenou • náhradní doby a jejich započitatlenost pro nárok na dovolenou • praktické ukázky výpočtů – stručný přehled povinností zaměstnavatele, ale i zaměstnance v této problematice

další důležité informace

 • program ANTIVIRUS po 30.4. • kurzarbeit – bude-li schválen • na co se zaměřují kontroly inspekce práce – čerpání příspěvku z programu Antivirus • praktické poznatky a zkušenosti lektora
 • příspěvek ke karanténě nebo izolaci tzv. Izolačka – zkušenosti v praxi lektora za měsíce březen a duben
 • krizové ošetřovné – jeho výše, postupy a jak na čerpání ošetřovného při případné rotační výuce po uvolnění restrikcí od poloviny dubna 2021
 • tento bod bude aktualizován dle platné legislativy k datu konání webináře

FAKTURU ZASÍLÁME DRUHÝ DEN KONÁNÍ

ON-LINE webinář Praktikum pro personalisty a mzdové účetní • dvoudenní seminář

Vybraný termín:

18.5.2021  Online

Cena
3297 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a tři ? Součet zapište číslicemi.