Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Abeceda personalisty • pro začátečníky a mírně pokročilé • dvoudenní seminář 11. a 12. 3. 2020

Základní info

Určeno pro: začínající personalisty a osoby, které se touto problematikou zabývají. Určeno pro omezený počet posluchačů.

Program semináře:

Obsah semináře je zaměřen nejen na legislativní stránku, ale především na praktickou aplikaci s celou řadou názorných příkladů, vzorů a doporučených postupů. S ohledem na rozložení semináře do dvou dnů, bude i dostatečný časový prostor pro zodpovězení konkrétních dotazů z praktického provádění personální, ale i mzdové problematiky.

1. den: • 9.00 - 15.00 hod.

OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA V ROCE 2020 • povinnosti zaměstnavatele

 • vedení osobní evidence • potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání • co vyžadovat za osobní údaje • co nelze vyžadovat • osobní spis podle Zákoníku práce
 • ochrana osobních údajů • rodná čísla a další citlivé údaje podle zákona o ochraně osobních údajů
 • ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana soukromí zaměstnance
 • vnitřní firemní předpisy • organizační řád • pracovní řád • vnitřní předpis o kamerovém systému • vnitřní předpisy o používání majetku zaměstnavatele • vnitřní předpis o poskytování benefitů, atd.
 • povinnosti zaměstnavatele – personalisty • před vznikem pracovněprávního vztahu zaměstnanců • průběhu trvání pracovněprávního vztahu a ukončení pracovněprávního vztahu (zápočtový list, pracovní posudek, termíny ve vztahu k dalším institucím)
 • vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce • předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • ZÁKON O PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBĚ V ROCE 2020 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance

 • zařazení zaměstnanců • kategorizace prací (rizikové skupiny prací)
 • vztah a povinnosti zaměstnavatele ke krajské hygienické stanici
 • zajištění smluvního poskytovatele pracovnělékařské služby podle Zákona o pracovnělékařské službě • vnitřní firemní předpis o zajišťování lékařských prohlídek • prováděcí vyhláška k tomuto zákonu • lékařské prohlídky u řidičů z povolání a u řidičů referentských vozidel • práce v noci
 • vstupní lékařské prohlídky • periodické prohlídky • mimořádné prohlídky • výstupní prohlídky • lékařské prohlídky u žáků středních odborných učilišť
 • vzory • žádost o posudek • posudek • námitky do posudku a celá řada dalších doporučených postupů a vzorů
 • sankce za nedodržení pracovnělékařských prohlídek pracovní způsobilosti zaměstnanců k výkonu práce • možné represe za odmítnutí podrobení se pracovnělékařským prohlídkám zaměstnancem • zaměstnanec je nezpůsobilý k výkonu práce – povinnosti zaměstnavatele
 • ZÁKONÍK PRÁCE VE VAZBĚ NA OBČANSKÝ ZÁKONÍK

 • uzavírání pracovněprávních vztahů • závislá práce (pojem závislá práce) • nelegální práce • uzavírání pracovního poměru
 • zvláštní formy • blíže nepojmenovaná smlouva • smlouva o smlouvě budoucí • adhézní smlouva podle nového občanského zákoníku
 • náležitosti pracovní smlouvy • druh práce • místo nebo místa výkonu práce • doba uzavírání pracovního poměru • zkušební doba • informování o obsahu pracovního poměru
 • dohody o pracích mimo pracovní poměr • dohody o provedení práce • dohoda o pracovní činnosti • vazby na přímé daně (pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a daň ze závislé činnosti)
 • výjimky • odlišnosti mezi pracovním poměrem a dohodou o provedení práce a pracovní činnosti
 • změny v pracovním poměru • přeložení zaměstnance • pracovní cesty zaměstnanců • dočasné přidělení • návrat do práce po uplynutí překážek v práci • řada názorných vzorů a doporučených postupů • vnitřní firemní předpisy k dané oblasti
 • skončení pracovněprávních vztahů • zrušení pracovního poměru ve zkušební době • dohodou • výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele • okamžité zrušení pracovního poměru • postupy, doručování a možné formy • výtka zaměstnavatele zaměstnanci • názorné ukázky vytýkacích dopisů
 • 2. den: • 9.00 - 15.00 hod.

  PRACOVNÍ DOBA, DOVOLENÁ, PŘEKÁŽKY V PRÁCI, NÁHRADY ŠKODY V ROCE 2020

 • určování pracovní doby • rovnoměrná pracovní doba • nerovnoměrná pracovní doba • směnné provozy • konto pracovní doby • práce z domova • pružné rozvržení pracovní doby • dny pracovního klidu • přestávky v práci • práce přesčas • práce v noci • pracovní pohotovost
 • dovolená a její určení • čerpání dovolené • převádění dovolené z roku do roku • krácení dovolené • přerušení dovolené • dovolená za odpracované dny • proplácení dovolené
 • mateřská dovolená a dovolená
 • sestavování plánu dovolených • vnitřní firemní předpis o čerpání a převodu dovolené
 • překážky v práci • na straně zaměstnavatele a zaměstnance • důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance • Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. • nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu • nemoc zaměstnance
 • náhrady škody v roce 2020 • pracovní úrazy • evidence PÚ • odškodňování PU a nemocí z povolání • obecná odpovědnost zaměstnavatele • obecná odpovědnost zaměstnance • dohoda o hmotné odpovědnosti za svěřené hodnoty • věci zaměstnavatele
 • vzory, tiskopisy doporučené postupy • povinnosti personalistů
 • dohoda o náhradách škody zaviněnou zaměstnancem • vypořádání této škody podle nového občanského zákoníku formou srážky ze mzdy, platu
 • řada názorných výpočtů náhrady za ztrátu na výdělku při pracovní neschopnosti pro pracovní úraz a nemoc z povolání • vzory a závazné tiskopisy při likvidaci pracovního úrazu a nemoci z povolání
 • ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – MZDA, PLAT, ODMĚNA 2020

 • zařazování zaměstnanců • mzda, plat • mzdový výměr • platový výměr • právní předpisy
 • nejnižší úroveň minimální zaručené mzdy • smluvní mzda • zaručená mzda • co není mzdou, platem • obsluha mzdy, platu
 • zákonné příplatky ke mzdě, platu • příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí • další možné příplatky k tarifnímu platu
 • nenárokové složky ke mzdě, platu • prémie, odměny • osobní příplatky • příplatek za odpolední směnu • odměna za pracovní pohotovost • náhrada mzdy, platu za práci přesčas a ve svátek
 • řada názorných příkladů výpočtů • vnitřní firemní předpis – mzdový řád, prémiový řád • odměna za pracovní pohotovost
 • průměrný výdělek • srážky ze mzdy – exekuční srážky, srážky na základě dohod
 • kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance • možnosti postihů
 • ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2020

 • rozvoj zaměstnanců • vzdělávání zaměstnanců (prohlubování a zvyšování kvalifikace)
 • péče o zdraví zaměstnanců • nákup vitaminových prostředků, zajištění rehabilitace, masáže, atd.
 • příspěvky na rekreaci, sport, kulturu • příspěvky na penzijní připojištění, soukromé pojištění • životní a pracovní výročí
 • stravování zaměstnanců • doprava zaměstnanců do zaměstnání • bydlení • prodej výrobků a služeb • věrnostní a stabilizační odměny • dary a sociální výpomoci • ochranné nápoje • vazba na Zákon o dani z příjmu ze závislé činnosti • vnitřní firemní předpis o poskytování benefitů
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Abeceda personalisty • pro začátečníky a mírně pokročilé • dvoudenní seminář 11. a 12. 3. 2020

Vybraný termín:

11.3.2020  Zlínský kraj

Cena
4580 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a osm ? Součet zapište číslicemi.