ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH

Základní info

Nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku – Ing. Zdeněk Kuneš (9 – 12.30 h.)
Obsah:
Nejdůležitější problémy:
* Stanovení obratu pro registraci plátce, zpětná registrace
* Registrace identifikované osoby – pořízení zboží z JČS, přijetí služby, poskytnutí služby
* Stanovení místa plnění při poskytnutí služby – základní pravidlo, uvedení v daňovém přiznání
* Poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci s místem plnění v JČS – nový režim
* Vyjmutí dlouhodobého majetku z obchodního majetku (automobil pro soukromou potřebu)
* Dodání zboží s povinností nebo možností odkupu
* Uskutečnění zdanitelného plnění – stavební práce, dodání energií, poskytnutí služeb souvisejících s nájmem, věcná břemena
* Chyby při vystavování daňových dokladů – náležitosti, souhrnný daňový doklad
* Stanovení základu daně, výpočet daně, zaokrouhlování
* Reklamace, skonta, bonusy – oprava základu daně – oprava odpočtu daně, vazba na KH
* Oprava základu daně u nedobytné pohledávky, opravné daňové doklady
* Jak opravit chybu nebo omyl
* Změny sazeb daně v roce 2021, vyúčtování tepla, vody, vodného a stočného, rozdíl mezi stravovací službou a dodáním potravin
* Nájem nemovité věci, lhůty, volba zdanění, krátkodobý nájem, ubytovací služba
* Nájem, u kterého nelze od 1. 1. 2021 uplatnit daň
* Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně obecně, při samovyměření (pořízení zboží z JČS, režim přenesení daňové povinnosti)
* Úprava odpočtu daně u oprav provedených na nemovitosti
* Uplatnění nároku na odpočet daně v poměrné výši u dlouhodobého majetku a u majetku, který není dlouhodobým majetkem
* Řešení problematiky zničení, ztráty, či odcizení majetku, manka
* Režim přenesení daňové povinnosti – časté chyby
* Ručení příjemce zdanitelného plnění – rizika, nespolehlivý plátce
* Zrušení registrace – snížení uplatněného nároku na odpočet daně u majetku pořízeného před zrušením registrace
Výklad aktuálních informací k zákonu o DPH
Zodpovídání konkrétních dotazů, diskuze

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – JUDr. Svatopluk Galočík
(13.30 – 17 h.)
Obsah: Seminář je sestaven z nejčastějších chyb a omylů, které vedou k nesprávnému stanovení výše daňové povinnosti i nároku na odpočet DPH a následným problémům.
* Stanovení místa plnění u poskytovaných služeb podle § 9
* Ustanovení u poskytovaných služeb podle § 9a, 10i
* Právní úprava přepravy zboží
* Dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu, zasílání zboží – úprava daňové povinnosti podle § 16 odst. 4 a 5
* Dovoz zboží z třetí země, vývoz zboží do třetí země, základ daně, výpočet daně – úprava (§ 23, 38, 66)
* Úprava dne uskutečnění plnění při vývozu
* Úprava dne uskutečnění zdanitelného plnění u služeb v § 24, 24a
* Úprava odpočtu daně podle § 73 odst. 1 písm. b
* Úprava podávání Souhrnného hlášení u poskytovaných služeb (§ 102)
* Problematika současné i nadcházející právní úpravy DPH v uvedené oblasti
* Zrušení osvobození při vývozu a při dodání ve svobodných pásmech
* Rozšíření tuzemského reverse charge
* Diskuze, řešení vzorových příkladů a konkrétních problémů účastníků semináře

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH

Vybraný termín:

27.5.2021  Online

Cena
2900 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a sedm ? Součet zapište číslicemi.