Mezikulturní komunikace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    682416

Popis kurzu na míru Mezikulturní komunikace

TRÉNINKY, WORKSHOPY, SEMINÁŘE - Mezikulturní komunikace

Týmy, jejichž členové a management pocházejí z různých kulturních prostředí, mohou být mimořádně výkonné, zároveň však přirozeně čelí některým významným výzvám vyplývajícím z rozdílů v uvažování, chování a očekáváních svých členů. Nadto bývají mezinárodní týmy často virtuální – jejich členové jsou nezřídka v kontaktu primárně za pomoci nástrojů elektronické komunikace. Tento kurz je určen všem, kteří se pohybují v mezinárodním prostředí, a chtějí tuto pestrost uchopit jako příležitost a možnou konkurenční výhodu, nikoliv jako přítěž nebo limitující faktor. 

Cíle

Účastníci budou po absolvování kurzu schopni:

• reflektovat kulturní specifika a adaptovat se na ně

• vnímat souvislosti mezi hodnotami a komunikačními styly v rámci různých kultur

• rozumět rozdílným verbálním a neverbálním projevům v různých kulturách

aplikovat principy efektivní komunikace v mezikulturním kontextu

• přizpůsobovat svůj komunikační styl

• identifikovat a překonávat komunikační bariéry

• komunikovat asertivně

• aktivně naslouchat  

Nástroje

Výklad / nácvik v modelových situacích / hraní rolí / videotrénink / práce se studijními materiály / individuální zpětná vazba 

Rozsah

2 dny 

Obsah kurzu

• definice a složky komunikace, obecná teorie komunikace

• reflexe vlastního komunikačního stylu

• teorie kultury, typologie kultur

• komunikační typologie

• kulturní specifika v komunikaci

• verbální a neverbální složky komunikace ve světle kulturních rozdílů

• předsudky a stereotypy versus mezikulturní citlivost

• asertivita versus agresivita a manipulace

• typické komunikační bariéry

• ilustrace mezikulturních rozdílů a síly diverzity