Bakalářské studium BUSINESS ADMINISTRATION

kurz

Základní info

 

Primárním cílem programu Business Administration je připravovat absolventy pro uplatnění v prostředí byznysu. Program je určen pro středoškolsky vzdělané zájemce, kteří chtějí rozšířit své znalosti s perspektivou získání akademického vzdělání, které však nebude odtrženo od reálného světa. Pro studenty s dominantním zájmem o obchod a management nebo vysoce specializované oblasti nabízí universita program, který jim umožní získat potřebné znalosti i dovednosti. Pedagogové fakulty jsou nejen akademicky vzdělaní, ale mají také praktické zkušenosti, a tak mohou být studentům nápomocni při aplikování nabytých vědomostí v reálném prostředí současného světa obchodu.

Cílem bakalářského studia BUSINESS ADMINISTRATION je poskytnout široké vzdělání v oblasti podnikání. Základní studijní plán obsahuje základy účetnictví, managementu, marketingu a ekonomie. Tento základ je doplněn volitelnými předměty podle individuálních cílů a potřeb studenta. Na závěr studia student vypracovává práci založenou na vlastním výzkumu a analýze nějakého hospodářského problému. Základní filosofií tohoto programu je, že student je zralým, svědomitým a odpovědným jedincem, který má opravdu zájem získat vzdělání.


 

Studium je organizováno distanční formou a jedná se o tzv. řízené samostudium. Student dostává jednotlivé studijní lekce a průběžně odpovídá na kontrolní otázky. Každý studijní blok je zakončen písemnou zkouškou v sídle školy. Konzultace se sjednávají individuálně podle potřeby dohodnutou formou (osobní, telefonické, e-mailem). V průběhu studia student absolvuje vybrané oborové semináře a diplomový seminář jako přípravu pro vypracování diplomové nebo obecně vědecké práce. Na závěr studia student pod vedením přiděleného konzultanta vypracovává diplomovou práci podle zvoleného tématu, schváleného vedením university. Obhajoba práce se koná před min. tříčlennou komisí a je spojena s ústními zkouškami ze všeobecného studia a zvolené specializace.


Doba studia se liší od jedince k jedinci. Závisí na předchozích poznatcích a životních zkušenostech studenta a na úsilí, které věnuje studiu. Požaduje se, aby za rok student absolvoval minimálně tři studijní lekce.

 

Ke studiu BBA programu jsou přijímáni absolventi střední školy.


Povinné obory:

 

Úvod do obchodu - základní aspekty světa obchodu; trh práce, právo, management, finanční instituce

Základy účetnictví - úvod do podvojného účetnictví, využití pro kontrolu a analýzu podniku

Makroekonomie - aplikace obecných ekonomických principů v oblasti volné soutěže

Teorie organizace a managementu - úvod do teorie organizace obchodních vztahů, analýza a spojení funkčních úrovní firmy a kontrola cílů prostřednictvím vrcholového managementu

Základy marketingu - úvod do analýzy marketingu, marketingové koncepce, techniky, úlohy a aktivity jednotlivých účastníků

Závěrečný projekt - originální výzkum tématu podle výběru studenta

 


Volitelné obory:

 

Personální management - základní techniky personálního managementu, ekonomické struktury, efektivní nasazení personálu pro dosažení cílů podniku

Obchodní právo - studium působnosti právního prostředí na podnik, uzavírání smluv, konkursní řízení, antimonopolní vztahy, historický vývoj pracovních vztahů

Počítačové metody v obchodě - úvod do informatiky, aplikace v obchodních vztazích a managementu

Mikroekonomie - úvod do základních hospodářských koncepcí, role a působení ekonomiky na tvorbu cen, rozdělení příjmů z hlediska sociálního, politického a právního

Obchodní finance - úvod do standartních metod finanční analýzy a faktorů ekonomických a finančních vztahů

Psychologie v obchodě - studium, chování lidí v obchodních organizacích; úvod do základů psychologie, zvýšení motivace a výkonu zaměstnanců

Metody výzkumu a kvantitativní metody - aplikace aritmetických a algebraických metod v oblasti obchodu; rozhodování, prognostika

 

Etické a sociální vztahy v obchodě - analýza a srovnání hlavních etických systémů; působení na ekonomické, právní a sociální prostředí v podnicích

Organizační rozvoj - studium a aplikace formálních systémových pravidel pro obnovu a růst organizace, formulace cílů, strategie, programu

Řízené studium - individuální studium pod vedením instruktora

Nezavislý výzkum a prezentace - nestrukturovaný kurs zaměřený na originální výzkum tématu dle výběru studenta, ukončený písemnou a ústní prezentací výsledků


 

Bakalářské studium BUSINESS ADMINISTRATION

Vybraný termín:

 Moravskoslezský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
90 000 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.