Průzkumy trhu

Kurz na míru

Základní info

Situace z praxe:
Podnikatelský subjekt stojí před otázkou jak zjistit, co očekávají zákazníci, jaké je jejich vnímání výrobku, jejich spokojenost, jak znají společnost, její výrobky a podobně. Management se rozhoduje podle vlastního subjektivního názoru a vnímání, či dle názoru malé skupinky zaměstnanců - obchodníků, což může být značně vzdáleno vnímání zákazníků. Úspěšná konkurence však opírá svá rozhodnutí o špičkovou znalost trhu a především potřeb, požadavků, vnímání i reakcí zákazníků. Vedení společnosti proto cítí potřebu hlubšího poznání trhu i chování zákazníka a hodlá provést výzkumné šetření, či zavést systém periodického průzkumu trhu.

O čem se povede dialog:
Podle potřeb společnosti je zvolena vhodná metoda - kvalitativní nebo kvantitativní výzkum. U kvantitativního výzkumu se následně zvolí způsob dotazování (osobní rozhovor, telefonický rozhovor, internet, zasílaný písemný dotazník). Po sestavení dotazníku je provedena pilotáž dotazníku a definován reprezentativní vzorek respondentů. Sběr dat probíhá po dohodě se společností, kde je možné, aby po předchozím zaškolení našimi pracovníky prováděli sběr dat pracovníci zadavatele. Vyhodnocení je prováděno odborníky naší společnosti a výsledky jsou v domluvené podobě prezentovány zadavateli. V případě kvalitativních výzkumů se jedná o velmi intenzivní osobní kontakt s dotazovaným. Tazatelem je psycholog nebo odborně připravený tazatel tak, aby byl schopen přizpůsobovat se dané situaci dle jejího vývoje. Psycholog zároveň připravuje celý rozhovor a provádí celkové vyhodnocení průzkumu.

Očekávaný přínos:
Společnost získá tímto způsobem velice cenné informace z trhu, o chování svých zákazníků a může takto také získat informace o své konkurenci. Pokud společnost provádí takovéto průzkumy trhu, je mnohem lépe připravená plnit přání zákazníků a odolávat tlaku konkurence, než firma, která tyto kroky neprovádí.

Průzkumy trhu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a jedna ? Součet zapište číslicemi.