Strategický manažment

kurz

Základní info

Úvod do problematiky:

Každá organizácia chce rásť alebo aspoň prežiť. Plánovanie a riadenie, ktoré je krátkodobé (operatívne) a berie do úvahy iba vnútorné podmienky existencie firmy, vedie k stagnácii a časom k zániku organizácie. Kľúčové rozhodnutia o budúcnosti organizácie nemožno robiť z jedného dňa alebo mesiaca na druhý bez dôkladnej znalosti všetkých okolností, ktoré môžu organizáciu ovplyvniť. Dobrá stratégia firmy v akomkoľvek odvetví má slúžiť zákazníkom a chrániť firmu voči konkurencii. Znalosť metodiky Strategického manažmentu je nevyhnutná k realizácii noriem ISO 9004:2000. Norma hovorí nasledovné: Strategickým zámerom organizácie má byť dosiahnutie trvalého zlepšovania s cieľom zvýšiť výkonnosť a osoh pre zainteresované strany. Jedným zo základných prístupov k naplneniu činnosti zlepšovania sú Strategické prevratné projekty. Úlohou Strategického manažmentu je definovať ciele a naplánovať implementáciu takýchto projektov.


Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu Strategického manažmentu je naučiť účastníkov systematickému prístupu pre dlhodobé plánovanie, riadenie a rozhodovanie, ktoré zabezpečí alebo zlepší pozíciu firmy na trhu v budúcnosti.


Obsah kurzu:

* Vysvetlenie prvkov a vzťahov v strategickom manažmente z hľadiska procesného prístupu.
* Tvorba a aktualizácia misie firmy ako základného východiska pre tvorbu stratégie.
* Analýza externého a interného prostredia firmy (diagramy "príčina-dôsledok", SWOT, BCG matice...)
* Formulácia dlhodobého cieľa a stratégie firmy, analýza tzv."Grand Strategies". TOC (Theory of Constraints) stratégia.
* Implementácia stratégie - Balanced Scorecard.


Doklad o absolvovaní vzdelávania:

Osvedčenie o absolvovaní školenia.


Spôsob výučby:

* Dĺžka trvania kurzu je 3 dni.
* Počas kurzu absolventi analyzujú a formulujú strategický projekt z ich vlastného pracovného prostredia.
* Štruktúra kurzu - teória, prípadové štúdie, diskusia - je navrhnutá na základe vysokého pedagogického štandardu.
* Výukové materiály a tempo výuky sú zosúladené s najnovšími poznatkami psychológie výuky a sú zavedené v štandarde ISO 9001:2000 firmy Kopex s.r.o.
* Miesto konania sa vyberá podľa potrieb firmy pričom doporučujeme realizovať kurz mimo sídla firmy, kde je zabezpečené stravovanie a ubytovanie pre účastníkov.
* Maximálny počet ľudí v skupine je 9, minimálny 5.
* Pri celodenných kurzoch sa vyučuje 4 hodiny dopoludnia a 4 hodiny popoludní s relaxačnou prestávkou cez obed.
* Vo večerných hodinách je lektor k dispozícii k individuálnym konzultáciám.
* Počas kurzu sú k dispozícii dvaja lektori, miestnosť je pripravená a lektori sú prítomní v mieste konania kurzu už deň vopred tak, aby sa zabezpečili princípy normy kvality ISO 9001:2000 firmy Kopex s.r.o.


Organizačný garant kurzu:

KOPEX spol. s r.o.

Strategický manažment

Vybraný termín:

 Košický kraj

Cena
mail@kopex.sk

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.