Řízení projektů

kurz

Základní info

Délka kurzu: 2 dny
Cíle školení: Absolvent kurzu získá orientaci v problematice řízení projektů.
Interaktivní výukou, brainstormingem a skupinovou prací se naučí, jak efektivně
zjednodušit proces plánování. Naučí se průběžnému sledování realizace a
udržování kontroly nad dodržením dílčích a konečných cílů.
Cílová skupina: začínající a středně pokročilí projektoví manažeři a vůbec
všichni vedoucí pracovníci, kteří cítí potřebu vylepšit svoje vedoucí
schopnosti a doposud neabsolvovali žádný kurz

Obsah kurzu:
Základní pojmy projektového řízení
· Co je to projekt
· Atributy a charakteristické rysy projektů
· Definice a řízení projektu P.M.B.O.K. a ČSN ISO 10 006
· Projektové řízení
· Zavádění projektového řízení projektů
· Projekt versus rutina,
· Strategie a taktika v řízení projektů
· Kritéria úspěšnosti projektu
· Příčiny neúspěšnosti některých projektů
· Hodnocení projektu
· Projektová dokumentace projektu
Cvičení – správná struktura projektového řízení
Organizace projektu
· Organizační formy projektu
Cvičení – zábrany uvnitř firmy – dotazník a diskuze
· Organizační struktury projektového řízení
Projektová organizace vlivem
Projektová organizační struktura
Maticová projektová organizace
Projektová kancelář
· Odůvodnění projektu – metoda S. P. I. N.
Cvičení – odůvodnění projektu metodou SPIN
Lidský faktor v projektovém řízení
· Řízení projektového týmu
Cvičení – Přirozené role členů v týmu - Belbinův dotazník
· Řízení lidské dimenze
Klíčové manažerské dovednosti
Vlastnictví
Týmová smlouva
Komunikace
Cvičení – skupinová diskuze – zkušenosti s týmovou prací
· Organizace projektu – rozdělení odpovědností členů týmu
· Tvorba rozpočtu projektu, analýza nákladů a přínosů
· „Marketing projektu“ – strategie a taktika v komunikaci a implementaci
projektu
· Otázky získávání podpory projektu TOP vedením a vytváření podmínek pro práci
týmů
· Získávání participace ostatních útvarů a vedoucích v organizaci
Cvičení – Vynalézáme budoucnost
Nositelé oprávněného zájmu
· Jak pracovat s nositeli oprávněného zájmu.
Životní cyklus projektu
· Životní cyklus projektu a úkoly účastníků v jednotlivých fázích.
· Analýza problému
· Koncepční fáze, studie proveditelnosti
· Plánování projektu
Dekompozice cílů a vytvoření struktury realizačních aktivit (WBS)
Definice činností
Určení pořadí činností
Analýza vztahů mezi hlavními a dílčími úlohami aktivitami
Odhad doby trvání činností
Plánování zdrojů
Odhadování nákladů
Rozpočtování nákladů
Plánování zdrojů
Detailní plánování - vytvoření podrobného časového harmonogramu pro aktivity a
využívání zdrojů
Určení kontrolních bodů v projektu - „Milníků“
Plánování komunikace
Praktické cvičení – sestavení vlastního projektu – skupinová práce a prezentace
· Realizace
Sledování průběhu projektu - kontrolní schůzky, řízení času, zdrojů a nákladů;
· Ukončení projektu – Požehnání / Poslední soud
· Využívání
· Odstavení, likvidace
Cvičení – případová studie ŽĎAS – skupinová práce – rozbor metod projektového
řízení v praxi
· Úspěšnost projektového řízení
· Definice projektového úspěchu
· Omyly – čeho je nutné se vyvarovat
· Kritéria úspěšnosti projektu
· Příčiny neúspěšnosti některých projektů
· Hodnocení projektu
Cvičení – Zakládací listina projektu
· Den druhý
Nástroje projektového řízení
Formulace projektu metodou logického rámce
Cíl projektu
Účel projektu
Výstupy projektu
Činnosti
Resume prvního sloupce
· Druhý a třetí sloupec
Druhý sloupec – Objektivně ověřitelné ukazatele
Třetí sloupec - Prostředky ověření
· Čtvrtý sloupec – vnější předpoklady
Podrobnosti
Citlivá místa matice
· Prezentace projektu s podporou logického rámce
· Projednávání projektu
Praktické cvičení: Logický rámec a definice projektu. Zpracování definice XYZ
projektu (+log frame) podle standardizované osnovy. Prezentace práce skupin +
oponentura + diskuze
· Ishikawův diagram
Postup zpracování diagramu:
Praktické cvičení – vlastní problém firmy
· Goldrattovy metody hledání kritického hrdla firmy – Teorie omezení v praxi
Cvičení – brainstorming – hledání úzkého hrdla uvnitř firmy
· Myšlenkové mapy
Kreativní myšlení
Co je tvořivost?
Skupinová práce – test kreativity
Test kreativity s myšlenkovou mapou
Síla představivosti
Síla asociací
Myšlenková mapa
Co je myšlenková mapa?
Sedm kroků vytvoření myšlenkové mapy
První myšlenková mapa
Cvičení – tvorba myšlenkové mapy – Co dokáže Outlook?
· Rozhodovací stromy
Cvičení – tvorba rozhodovacího stromu – výběrová řízení, konkurzy
· Síťová analýza CPM (Critical Path Metod)
Metoda kritické cesty.
Případová studie na zavedení nového produktu na trh – skupinová práce
Síťový graf: projektu
Metoda kritické cesty
Ganttův diagram
Simulace
Nasazení Microsoft Projectu
· Realizace projektu
· Start realizace projektu – „kick off meeting“
· Realizace plánu projektu
· Distribuce informací
· Sledování a kontrola projektu
· Řešení problémů při realizaci projektu. dodatky
· Řízení času
Odhady doby trvání úkolů jsou statistická veličina
Pomohou delší odhady?
· Řízení zdrojů a nákladů
· Sledování průběhu projektu
Kontrola jako nástroj k dosažení cílů
Zprávy
Kontrolní schůzky
Odchylky nákladů
Dodatky smluv
· Softwary pro sledování realizace
· Požadavky jakosti v projektovém řízení

· Řízení rizik (Risk Management)
Definice rizika
Ovladače (Drivers)
Definice řízení rizik
· Proces proaktivního řízení rizik
Ocenění rizika
· Poučení z rizikového vývoje
Cvičení – Případová studie Intel
· Skupinová diskuze; Osobní plány účastníků; Hodnocení.

Materiály: lektorovem vytvořené slidy pro přednášku

Řízení projektů

Vybraný termín:

 Praha

Cena
9 000 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.