Projekty na riešenie problémov vo firme

kurz

Základní info

Cieľ kurzu:

Naučiť absolventov identifikovať pracovné problémy, analyzovať ich, navrhnúť riešenie a prezentovať navrhnuté riešenie pred topmanažmentom.


Obsah kurzu:

* Dvojdňové sústredenie:
o identifikácia problémov vo firme
o analýza nájdených problémov
o návrh projektu na odstránenie problému
o vytvorenie plánu projektu (sieťový diagram)
o základy prezentácie

* Dvoj- až trojtýždňová pauza:
o absolventi sa formou samoštúdia s podporou študijných materiálov naučia princípy prezentácie a vytvoria v Power Point-e počítačovú prezentáciu identifikovaného problému a návrhu jeho riešenia (možnosť priebežnej telefonickej alebo e-mailovej komunikácie s lektormi - odborníkmi na danú oblasť).

* Jednodňové sústredenie:
o odprednášanie vytvorených prezentácií, počas ktorých sú absolventi natáčaní kamerou, po prezentácii upozornení na chyby s možnosťou prezrieť si svoju prezentáciu neskôr samostatne (každý účastník dostane video zo svojej prednášky nahraté na CD vo formáte spustiteľnom na PC).

* Doporučené pokračovanie:
o po dvoj- až trojtýždňovej pauze na dopracovanie prezentácie umožnenie jej odprednášania pred topmanažmentom.


Doklad o absolvovaní vzdelávania:

Osvedčenie o absolvovaní školenia.


Spôsob výučby:

* Počas kurzu absolventi formulujú a naplánujú projekt z ich vlastného pracovného prostredia.
* Účastníci okrem tlačených výučbových materiálov obdržia aj multimediálne CD v jazyku anglickom a slovenskom k opakovaniu prebratej látky z projektového manažmentu.
* Štruktúra kurzu - teória, prípadové štúdie, plánovanie vlastného projektu, diskusia - je navrhnutá na základe vysokého pedagogického štandardu.
* Výukové materiály a tempo výuky sú zosúladené s najnovšími poznatkami psychológie výuky a sú zavedené v štandarde ISO 9001:2000 firmy Kopex s.r.o.
* Lektor z oblasti projektového manažmentu je držiteľom celosvetovo platnej licencie trénera a konzultanta TOC ICO inštitútu v oblasti projektového manažmentu.
* Lektor z oblasti prezentácií má dlhoročné teoretické aj praktické skúsenosti z tvorby prezentácií.
* Miesto konania sa vyberá podľa potrieb firmy, pričom odporúčame realizovať kurz mimo sídla firmy, kde je zabezpečené stravovanie a ubytovanie pre účastníkov.
* Maximálny počet ľudí v skupine je 9, minimálny 5.
* Pri celodenných kurzoch sa vyučuje 4 hodiny dopoludnia a 4 hodiny popoludní s relaxačnou prestávkou cez obed.
* Vo večerných hodinách je lektor k dispozícii k individuálnym konzultáciám.
* Počas kurzu sú k dispozícii dvaja lektori, miestnosť je pripravená a lektori sú prítomní v mieste konania kurzu už deň vopred tak, aby sa zabezpečili princípy normy kvality ISO 9001:2000 firmy Kopex s.r.o.


Organizačný garant kurzu:

KOPEX spol. s r.o.

Projekty na riešenie problémov vo firme

Vybraný termín:

 Košický kraj

Cena
mail@kopex.sk

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.