PROJEKTOVÝ MANAŽER - projektové řízení krok za krokem

Základní info

PROJEKTOVÝ MANAŽER - TŘÍdenní kurz

Každý manažer, který je postaven před úkol naplánovat a realizovat projekt, musí řešit rovnici o mnoha neznámých. Jeho největším nepřítelem je čas. Nástrojem, který mu pomůže řešit tyto rovnice je projektové řízení

CÍLE

Absolvent kurzu získá orientaci v problematice řízení projektů. Získá dovednosti umožňující efektivně zjednodušit proces plánování, ale hlavně: sledování realizace - udrží si kontrolu nad dodržením dílčích a konečných cílů.

Kurz je velmi interaktivní, spíše než školu připomíná dílnu. Cílem je samostatná práce účastníků, prosazování názorů a zavedení pořádku do řízení projektů (hlavně ve fázi realizace – což skoro nikde nedělají).

OBSAH

Metoda: Výklad, interaktivní výuka, brainstorming, skupinová práce.

Den první

*    Úvod semináře

*    Zjištění očekávání účastníků, dohoda o programu

Základní pojmy projektového řízení

*    Co je to projekt

*    Trojimperativ a charakteristické rysy projektů

*    Definice a řízení projektu P.M.B.O.K. a ČSN ISO 10 006

*    Projektové řízení

*    Zavádění projektového řízení projektů

*    Projekt versus rutina,

*    Strategie a taktika v řízení projektů

*    Kritéria úspěšnosti projektu

*    Příčiny neúspěšnosti některých projektů

*    Hodnocení projektu

*    Projektová dokumentace projektu

 

 • Cvičení – správná struktura projektového řízení

 

Organizace projektu

*    Organizační formy projektu

 • Cvičení – zábrany uvnitř firmy – dotazník a diskuze

*    Organizační struktury projektového řízení

 • Projektová organizace vlivem
 • Projektová organizační struktura
 • Maticová projektová organizace
 • Projektová kancelář

*    Odůvodnění projektu – metoda S. P. I. N.

 • Cvičení – odůvodnění projektu metodou SPIN

Lidský faktor v projektovém řízení

*    Řízení projektového týmu

 • Cvičení – Přirozené role členů v týmu - Belbinův dotazník

*    Řízení lidské dimenze

 • Klíčové manažerské dovednosti
 • Vlastnictví
 • Týmová smlouva
 • Komunikace
 • Cvičení – skupinová diskuze – zkušenosti s týmovou prací

*    Organizace projektu – rozdělení odpovědností členů týmu

*    Tvorba rozpočtu projektu, analýza nákladů a přínosů

*    „Marketing projektu“ – strategie a taktika v komunikaci a implementaci projektu

*    Otázky získávání podpory projektu TOP vedením a vytváření podmínek pro práci týmů

*    Získávání participace ostatních útvarů a vedoucích v organizaci

 • Cvičení – Vynalézáme budoucnost

 

Den druhý 

Nositelé oprávněného zájmu

*    Jak pracovat s nositeli oprávněného zájmu.

Životní cyklus projektu

*    Životní cyklus projektu a úkoly účastníků v jednotlivých fázích.

*    Analýza problému

*    Koncepční fáze, studie proveditelnosti

*    Plánování projektu

 • Dekompozice cílů a vytvoření struktury realizačních aktivit (WBS)
 • Definice činností
 • Určení pořadí činností
 • Analýza vztahů mezi hlavními a dílčími úlohami aktivitami
 • Odhad doby trvání činností
 • Plánování zdrojů
 • Odhadování nákladů
 • Rozpočtování nákladů
 • Plánování zdrojů
 • Detailní plánování - vytvoření podrobného časového harmonogramu pro aktivity a využívání zdrojů
 • Určení kontrolních bodů v projektu - „Milníků“
 • Plánování komunikace
 • Praktické cvičení – sestavení vlastního projektu – skupinová práce a prezentace

*    Realizace

 • Sledování průběhu projektu - kontrolní schůzky, řízení času, zdrojů a nákladů;

*    Ukončení projektu – Požehnání / Poslední soud

*    Využívání

*    Odstavení, likvidace

 • Cvičení – případová studie – skupinová práce – rozbor metod projektového řízení v praxi

Úspěšnost projektového řízení

*    Definice projektového úspěchu

*    Omyly – čeho je nutné se vyvarovat

*    Kritéria úspěšnosti projektu

*    Příčiny neúspěšnosti některých projektů

*    Hodnocení projektu

 • Cvičení – Zakládací listina projektu

 

Nástroje projektového řízení

*    Počítače

*    Barnesův trojůhelník

*    Logický rámec (Logframe Matrix)

 • Formulace projektu metodou logického rámce
 • Obecně
 • Cíl projektu
 • Účel projektu
 • Výstupy projektu
 • Činnosti

*       Prezentace projektu s podporou logického rámce

*       Projednávání projektu

 • Praktické cvičení: Logický rámec a definice projektu. Zpracování definice projektu (+log frame) podle standardizované osnovy. Prezentace práce skupin + oponentura + diskuze

*    Ishikawův diagram

 • Postup zpracování diagramu:
 • Praktické cvičení – vlastní problém firmy

*    Goldrattovy metody hledání kritického hrdla firmy – Teorie omezení v praxi

 • Cvičení – brainstorming – hledání úzkého hrdla uvnitř firmy 

Den Třetí 

*    Myšlenkové mapy

 • Kreativní myšlení
 • Co je tvořivost?
 • Skupinová práce – test kreativity
 • Test kreativity s myšlenkovou mapou
 • Síla představivosti
 • Síla asociací
 • Myšlenková mapa
 • Co je myšlenková mapa?
 • Sedm kroků vytvoření myšlenkové mapy
 • První myšlenková mapa
 • Cvičení – tvorba myšlenkové mapy – Co dokáže Outlook?

*    Rozhodovací stromy

 • Cvičení – tvorba rozhodovacího stromu – výběrová řízení, konkurzy

*    Síťová analýza CPM (Critical Path Metod)

 • Metoda kritické cesty.
 • Případová studie na zavedení nového produktu na trh – skupinová práce
 • Síťový graf: projektu
 • Metoda kritické cesty
 • Ganttův diagram
 • Simulace
 • Nasazení Microsoft Projectu

Realizace projektu

*    Start realizace projektu – „kick off meeting“

*    Realizace plánu projektu

*    Distribuce informací

*    Sledování a kontrola projektu 

*    Řešení problémů při realizaci projektu. dodatky

*    Řízení času

 • Odhady doby trvání úkolů jsou statistická veličina
 • Pomohou delší odhady?

*    Řízení zdrojů a nákladů

*    Sledování průběhu projektu

 • Kontrola jako nástroj k dosažení cílů
 • Zprávy
 • Kontrolní schůzky
 • Odchylky nákladů
 • Dodatky smluv

*    Softwary pro sledování realizace

Požadavky jakosti v projektovém řízení

*    Požadavky ČSN ISO 10 006;

*    Hodnotová analýza (EVA – Earned Value Analysis)

*    Projektové šablony

Řízení rizik (Risk Management)

*    Projekty s nízkým rizikem

*    Řízení rizik

 • Definice rizika
 • Ovladače (Drivers)
 • Definice řízení rizik

*    Proces proaktivního řízení rizik

 • Ocenění rizika
 • Řízení rizika
 • Krok 1 – Určení rizika
 • Krok 2 – Analýza rizik
 • Krok 3 – Stanovení prioritních rizik
 • Krok 5 - Nouzový plán
 • Krok 6 – Sledování a řízení rizik

*    Poučení z rizikového vývoje

 • Cvičení – Případová studie

 Závěr

*    Skupinová diskuze; Osobní plány účastníků; Hodnocení.

 

PROJEKTOVÝ MANAŽER - projektové řízení krok za krokem

Vybraný termín:

 Praha 4

Cena
13 500 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a deset ? Součet zapište číslicemi.