Nákladové riadenie firmy

kurz

Základní info

Snáď žiadny podnik si v dnešnej dobe nemôže dovoliť spustiť pozornosť z nákladovej stránky podnikania. Skoršie racionalizačné projekty sa zameriavali viac na krátkodobé znižovanie nákladov a negenerovali žiadny trvalejší úspech. Všetky racionálne zmýšľajúce podniky však potrebujú zabezpečiť svoju dlhotrvajúcu existenciu čo podporuje okrem operatívneho stále viac aj strategický pohľad na nákladové riadenie firmy.

Cieľová skupina
Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a pracovníkom, ktorí majú pred sebou profesionálny postup, či už s technickým, alebo ekonomickým vzdelaním, ktorí potrebujú získať, alebo doplniť kvalifikáciu v oblasti podnikového riadenia a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariéru.

Profil absolventa
Účastníci na konci kurzu budú vedieť


* Čo je to nákladové riadenie firmy pomocou najmodernejších nástrojov controllingu;
* Ako optimalizovať náklady pomocou operatívnych a strategických nástrojov controllingu;
* Čo je to Target Costing;
* Ako znižovať náklady pomocou Hodnotovej analýzy;
* Ako využiť Activity Based Costing (ABC) a Balanced ScoreCard (BSC) na znižovanie nákladov;
* Čo je to ZBB;
* Viaceré ďalšie moderné a účinné nástroje znižovania nákladov.


Úvod
Podstata globálnych zmien a ich vzťah k ekonomike firmy.

Nákladové riadenie firmy

* Vymedzenie pojmov;
* Problematika nákladového manažmentu;
* Základy nákladového manažmentu;
* Produktívne a neproduktívne náklady; Členenie nákladov;
* Druhové členenie nákladov pre interné a externé potreby firmy a ich význam;
* Kalkulačné členenie nákladov pre účely cenotvorby, pre potreby plánovania a riadenia; (priame, nepriame náklady, réžie, výpočet HZS, tvorba interných a externých cenníkov; kalkulácia ceny za km jazdy autom, za človekohodinu, za strojovú hodinu; kalkulácia zákazky); metodika tvorby cien;
* Výkonové členenie nákladov pre potreby kapacitného plánovania firmy a pre rýchle rozhodovanie; (fixné a variabilné náklady, výpočet nulového bodu – bodu zvratu; prevádzková páka; a pod.);
* Strediskové členenie nákladov (motivácia a stimulácia);
* Procesne orientovaná organizácia a znižovanie nákladov;
* Optimalizácia nákladov;
* Zero Base Budgeting (ZBB);
* Hodnotová analýza;
* Controlling logistiky;
* Procesné členenie nákladov (mapovanie procesov, cena procesu, využitie ABC metódy na riadenie nákladov a pracovného kapitálu vo firme);
* Využitie BSC pri znižovaní nákladov;
* Target Costing;
* Cost Benchmarking;
* Riadenie nákladov vo finančnej oblasti;
* Riadenie nákladov v oblasti majetku;
* Operatívne cesty znižovania existujúcich nákladov a racionalizácia práce;
* Strategické cesty významného znižovania nákladov vo firme.

Lektor
Kvalifikovaný lektor z praxe s mnohoročnými skúsenosťami s poskytovaním konzultačno – poradenských služieb pre manažérov.

Počet účastníkov v skupine
Optimálny počet pre skupinu je 10 – 15 účastníkov. Možnosť individuálneho poradenstva.

Formy a metódy
Prednáška s diskusiou, praktické a modelové cvičenia, testy, cvičenia, spätná väzba.

Ukončenie vzdelávacej aktivity
Všetci účastníci získajú po úspešnom absolvovaní certifikát potvrdzujúci účasť na seminári.

Materiály
Účastníci obdržiapodporný prehľadný materiál obsahujúci podstatné informácie, ktoré odznejú počas tréningu.

Nákladové riadenie firmy

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
6 650 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.