Manažment zmien

kurz

Základní info

Úvod do problematiky:

Potreba prispôsobovať sa zmenám trhu a stále rastúcej konkurencii núti podniky k častým a mnohokrát radikálnym zmenám vo svojom vnútri. Proces zmeny ale prináša pre zamestnancov prácu naviac a stres, preto naráža na odpor. Len veľmi dobre pripravený projekt transformácie podporený vedením a ďalšími kľúčovými ľuďmi má šancu na úspech. Na úspešné zvládnutie procesu transformácie bolo navrhnutých viacero postupov. Z nich najucelenejšími sú metódy popísané v prácach Leading Change Johna P. Kottera a Resistance to Change E. Goldratta. Kombináciou Kotterových ôsmich krokov vedúcich k úspešnej transformácii podniku a Goldrattových nástrojov zvládnutia procesu zmeny vznikla ucelená metodika, vhodná pre praktické použitie riadenia zmien v podnikoch.


Cieľ kurzu:

Každé zlepšenie je zmena, ale nie každá zmena prináša zlepšenie. Cieľom kurzu je získať vedomosti a zručnosti potrebné k presadeniu a realizácii takých zmien, ktoré povedú k zlepšeniu výkonnosti organizácie z pohľadu vlastníkov, zamestnancov aj zákazníkov.


Obsah kurzu:

* Ako vyvolať vedomie naliehavosti uskutočniť zmenu - identifikácia kritických miest.
* Ako vytvoriť skupinu schopnú presadiť a realizovať zmeny.
* Vytvorenie cieľa a stratégie zmeny.
o Formulácia cieľa zmeny - čo chceme zmenou dosiahnuť.
o Identifikácia alternatívnych riešení.
o Analýza negatívnych dôsledkov i prínosov jednotlivých riešení.
o Výber najlepšieho riešenia.
* Komunikačné zručnosti v procese zmeny.
* Odstránenie prekážok na ceste k dosiahnutiu cieľa zmeny, delegovanie úloh.
* Naplánovanie a realizácia čiastkových úspechov.
* Využitie čiastkových úspechov na podporu implementácie zmeny.
* Zakotvenie nových princípov do firemnej kultúry


Doklad o absolvovaní vzdelávania:

Osvedčenie o absolvovaní školenia.


Spôsob výučby:

* Dĺžka trvania kurzu 3 dni.
* Účastníci si všetky získané poznatky okamžite vyskúšajú na praktickom príklade.
* Výukové materiály a tempo výuky sú zosúladené s najnovšími poznatkami psychológie výuky a sú zavedené v štandarde ISO 9001:2000 firmy Kopex s.r.o.
* Lektori majú praktické skúsenosti s vedením procesu zmien vo viacerých organizáciách.
* Počet účastníkov je maximálne 9 (minimálne 6).
* Počas kurzu sú k dispozícii dvaja lektori, miestnosť i lektori sú prítomní a pripravení v mieste konania kurzu už deň vopred tak, aby sa zabezpečil štandard kvality ISO 9001:2000 firmy Kopex s.r.o.


Organizačný garant kurzu:

KOPEX spol. s r.o.

Manažment zmien

Vybraný termín:

 Košický kraj

Cena
mail@kopex.sk

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.