KOUČINK INTERNÍCH AUDITORŮ

kurz

Základní info

Cíl kurzu:
Pro efektivní fungování každé společnosti je nutné, aby její
management měl zpětnou vazbu. Tu je možno získat růz-
nými způsoby – sledováním ekonomických ukazatelů, na-
stavením vhodných parametrů výkonnosti jak procesů, tak
jednotlivých zaměstnanců, sledováním spokojenosti zákaz-
níků, externími audity, benchmarkingem apod. Dalším ne-
méně významným nástrojem je provádění interních auditů
v pravidelných intervalech, kdy management získává další
informace o fungování společnosti prostřednictvím vlast-
ních zaměstnanců. Dobrým auditorem se člověk nestane
po jednom školení, výchova auditora vyžaduje určitý čas,
praxi a sdílení zkušeností. Právě tyto zkušenosti Vám mo-
hou předat naši lektoři, kteří mají dlouholetou praxi v této
oblasti. Cílem tohoto kurzu je zvýšení efektivity práce Va-
šich interních auditorů.

KOUČINK INTERNÍCH AUDITORŮ

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.