KOUČINK INTERNÍCH AUDITORŮ

Základní info

Cíl kurzu:
Pro efektivní fungování každé společnosti je nutné, aby její
management měl zpětnou vazbu. Tu je možno získat růz-
nými způsoby – sledováním ekonomických ukazatelů, na-
stavením vhodných parametrů výkonnosti jak procesů, tak
jednotlivých zaměstnanců, sledováním spokojenosti zákaz-
níků, externími audity, benchmarkingem apod. Dalším ne-
méně významným nástrojem je provádění interních auditů
v pravidelných intervalech, kdy management získává další
informace o fungování společnosti prostřednictvím vlast-
ních zaměstnanců. Dobrým auditorem se člověk nestane
po jednom školení, výchova auditora vyžaduje určitý čas,
praxi a sdílení zkušeností. Právě tyto zkušenosti Vám mo-
hou předat naši lektoři, kteří mají dlouholetou praxi v této
oblasti. Cílem tohoto kurzu je zvýšení efektivity práce Va-
šich interních auditorů.

KOUČINK INTERNÍCH AUDITORŮ

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a deset ? Součet zapište číslicemi.