Identifikácia a riadenie procesov

kurz

Základní info

Úvod do problematiky:

Každý produkt je výsledkom nejakého procesu. Avšak v rôznych typoch organizácie existujú rôzne typy procesov. Všeobecne ich môžeme rozdeliť na procesy typu projektov (výstavba tunela, implementácia IT) a procesy typu operácií (výroba sériového typu automobilu, spracovanie štandardnej žiadosti o pôžičku v banke). Podstatný rozdiel spočíva v opakovateľnosti procesu za určité obdobie. Za rok je výrobná organizácia schopná vyprodukovať tisíce identických áut, banka je schopná spracovať tisíce žiadostí o pôžičku, ale v prípade projektovo orientovaných organizácií je výskyt realizácie produktu (napr. výstavby tunela) počítaný rádovo v jednotkách až desiatkach. Z uvedených dôvodov je prístup k identifikácii, výberu metód a softvérovej podpory pre riadenie a zlepšovanie procesov v rôznych typoch organizácií odlišný. Len tak je totiž možné zabezpečiť, aby identifikácia (popis, mapovanie) procesov nebola len formálnym jednorázovým aktom, ale východiskom k zabezpečeniu vyššej efektívnosti a produktivity organizácie. Efektivita znamená, že proces realizácie produktu je čo možno najkratší a najlacnejší, zákaznícke termíny stopercentne dodržané a kvalita v zhode s deklarovanými parametrami.
Cieľ kurzu:

Poskýtnúť účastníkom teoretické aj praktické poznatky o spôsoboch identifikácie, metódach riadenia a softvérovej podpore rôznych typov procesov. Nadobudnuté poznatky by mali slúžiť na zavedenie alebo zlepšenie procesného prístupu riadenia v organizáciách.


Obsah kurzu:

* Vysvetlenie procesného prístupu.
* Nástroje pre identifikáciu procesov - softvérová podpora.
* Identifikácia konkrétneho procesu z prostredia práce účastníkov kurzu.
* Riadenie procesov.
* Softvérová podpora riadenia procesov.
* Monitorovanie, meranie a analýza procesov.
* Monitorovanie, meranie a analýza procesu z prostredia práce účastníkov kurzu.
* Zlepšovanie procesov.


Doklad o absolvovaní vzdelávania:

Osvedčenie o absolvovaní školenia.


Spôsob výučby:

* Dĺžka trvania kurzu 3 dni.
* Účastníci si všetky získané poznatky okamžite vyskúšajú na praktickom príklade.
* Výukové materiály a tempo výuky sú zosúladené s najnovšími poznatkami psychológie výuky a sú zavedené v štandarde ISO 9001:2000 firmy Kopex s.r.o.
* Lektori majú praktické skúsenosti s identifikáciou, riadením procesov i komplexnou prípravou firiem na certifikáciu podľa ISO 9001:2000.
* Počet účastníkov je maximálne 9 (minimálne 6).
* Počas kurzu sú k dispozícii dvaja lektori, miestnosť je pripravená a lektori sú prítomní v mieste konania kurzu už deň vopred tak, aby sa zabezpečili princípy normy kvality ISO 9001:2000 firmy Kopex s.r.o.


Organizačný garant kurzu:

KOPEX spol. s r.o.

Identifikácia a riadenie procesov

Vybraný termín:

 Košický kraj

Cena
mail@kopex.sk

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.