EMOČNÍ INTELIGENCE A EFEKTIVNÍ VZTAHY

Základní info

Využijte vlastní potenciál a dosahujte svých cílů pomocí pozitivních návyků a zvládání emocí. Zvyšte kvalitu a efektivitu vztahů s druhými.

CÍL

Absolvent kurzu získá kompetence utvářet vlastní život, motivovat sám sebe s důvěrou ve vlastní síly. Bude schopen lépe hájit a prosazovat zájmy své, svého týmu, zlepšit své vztahy s druhými lidmi, lépe čelit manipulativnímu jednání. Dokáže vytvářet strategie účinného zvládání konfliktů, podporovat a řídit konstruktivní konflikty ve svém týmu, hledat cesty pro zlepšení podmínek, analyzovat své chování v zátěžové situaci, účinně se prosazovat při plném respektování svého okolí, lépe zvládat své emoce v zátěžových situacích.

PŘÍNOS PRO ABSOLVENTY

 • Znalost vlastních emocí - vědomé rozpoznání citu v okamžiku jeho vzniku
 • Zvládání emocí - schopnost nakládat se svými city tak, aby odpovídaly situaci
 • Schopnost sám sebe motivovat -   snaha zapojovat city do našich snah tak, aby vedly k získávání vědění, k tvořivosti a k úspěšné činnosti 
 • Vnímavost k emocím jiných lidí - empatie (vcítění)
 • Umění mezilidských vztahů -  rozvíjení a uplatňování empatie;  uspokojivé mezilidské vztahy závisí do značné míry na tom, zda je člověk „schopen vcítit se do emocí ostatních a přizpůsobit tomu svoje jednání“

OBSAH

 • Struktura kvalit emoční inteligence 
 • Vliv emocí na lidské chování, na fyzické tělo a zdraví
 • Sebeuvědomění, naše vědomí a podvědomí
 • Vnímání vlastních emocí, sebeovládání
 • Sebereflexe silných a slabých stránek (strom životní spokojenosti)
 • Zacházení s vlastními emocemi
 • Vnímání emocí druhých
 • Techniky aktivního naslouchání
 • Schopnost komunikovat a spolupracovat s druhými a motivovat je
 • Empatie a empatická reakce
 • Komunikační fauly při zacházení s emocem 

EMOČNÍ INTELIGENCE A EFEKTIVNÍ VZTAHY

Vybraný termín:

 Praha 4

Cena
4 700 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.