3. Rekvalifikační kurz - Správce nemovitostí - Facility manager - Plzeň 2024

Základní info

Popis kurzu

Kurz pořádá DTO CZ, s.r.o. společně s domem techniky Plzeň.Absolvent kurzu se stane vzdělaným odborníkem, skvěle připraveným na výkon v oboru Facility managera

Obsah kurzu

ÚČASTNÍK  KURZU OBDRŽÍ JAKO BONUS UNIKÁTNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY - KNIHU FACILITY MANAGEMENT VE ZKRATCE (platí pro účastníka celého kurzu)

Jednotlivé semináře budou termínově uvedeny v programu a můžete se zúčastnit jen vybraných témat. Cena za jeden seminář je 3200 Kč + 21% DPH = 3872 Kč.

Vyberte si z nabídky seminář a přihlaste se prostřednictvím emailu: ZDE

Prezence: od 8.30 hodin. Začátek kurzu: 9.00 hodin.Konec kurzu: 16.30 hodin. 

Výuka probíhá ve čtvrtek (co 14 dní) a pátek po celý den.

ODBORNÝ PROGRAM:

TÉMA 1
Úvod do problematiky Facility managementu a správy budov

- Vymezení pojmu facility management dle ČSN EN 15221 a ISO 41000, FM v evropském kontextu, ekonomická, technická, právní, provozně - technická správa majetku,  strategický, taktický operativní management, myšlenková mapa  z MESM, vize, strategie správy majetku a facility managementu 21. století. 

TÉMA 2 

Vyhrazená technická zařízení a právní předpisy 

- Vyhrazená technická zařízení - Elektrická, plynová, tlaková, zdvihací a právní předpisy upravující provoz při správě budov. 

TÉMA 3 

BOZP a PO při správě budov

- BOZP z hlediska facility managera, řízená dokumentace BOZP & PO.   

TÉMA 4  

Stavební údržba a provoz budov

- Plánování údržby, nástroje, přístupy k údržbě, plán údržby a obnovy, STP, Analytické listy, životnost, opotřebení, údržba a obnova, kategorizace poruch a závad. 

TÉMA 5   

Technická správa budov

- HVAC, MaR, BMS - loT, pravidelná údržba, prediktivní a preskriptivní TSB, správa síťových portfolií, OPEX & CAPEX. 

TÉMA 6 

Povinnosti vlastníka staveb, základy pasportizace a dokumentace ve fázi provozu a užívání

- Základní technické požadavky na stavby, právní povinnosti, ESG, druhy dokumentace v provozní fázi staveb. 

TÉMA 7 

Služby facility managementu  

- Outsourcing/inhouse přístup, KPI, SLA, úklidy, TSB, Security, landscaping, gardening atd. & CAFM. 

TÉMA 8  

Hodnota spravovaných nemovitostí

- Sustainability, nemovitostní trh, oceňování majetků, životnost a opotřebení staveb (oceňovací vyhláška). 

TÉMA 9 

Ekonomika správy majetku

- Tvorba budgetu, řízení a příprava rozpočtu, cashflow TSB, nákladové položky správy budov, OPEX & CAPEX. 

TÉMA  10 

Soft Skills a řízení lidských zdrojů

- Leadership, řízení lidských zdrojů, HR ve facility managementu. 

TÉMA 11  

Katastr nemovitostí pro správce

- Předmět a obsah KN, Katastrální operát, data KN, LV, GP (Geometrické plány) a služebnost inženýrských sítí, vzdálený přístup do ISKN. 

TÉMA 12  

Základy managementu

- Úrovně řízení, role a odpovědnosti v organizaci, manažerské dovednosti, styly řízení, organizační struktura. 

TÉMA 13 

Informační management staveb pro asset management

- Informační management staveb, PIM, AIM, OIR, EIR, CDE, IFC, DSS, LOD, ČSN EN 19 650, pilotní projekty. 

TÉMA 14

 Informační a komunikační technologie

- CAFM review, BIM connection, CDE, CAFM jako nástroj efektivního FM. 

TÉMA 15

Energetický management

- Aktivní energetický dispečink budovy, TZB pro energetický management, ISO 50001, energetický audit, aktivní i pasivní kroky pro energy management budovy. 

TÉMA 16

Best Practice - Příklady dobré praxe, sdílení best praktice účastníků, příprava na závěrečné zkoušky, konzultace.

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA - 12. 12. 2024

ABSOLVENT KURZU SE STANE TECHNICKY VZDĚLANÝM ODBORNÍKEM, KTERÝ MÁ ZNALOSTI: 

 • z oblasti facility managementu, tak jak jej popisuje norma ČSN EN 15221 a normy z řady ČSN ISO 41 000; co obnáší správa majetku a provoz budov ve vztahu k povinnostem vlastníka staveb daných právními předpisy ČR; 
 • o bezpečnosti práce a provozu na vyhrazených technických zařízeních a o požární ochraně; 
 • plánování a řízení podpůrných procesů spojených s efektivní správou a provozem staveb; 
 • z oblasti energetického managementu, normy ISO 50001, energetického auditu; moderních nástrojů, vč. možnosti využití počítačové podpory facility managementu (CAFM systémy); 
 • informačního managementu staveb v kontextu managementu informací a digitalizace ČR; 
 • ekonomického managementu organizace ve vztahu k podpůrným procesům organizace; 
 • soft skills a komunikace; 
 • potřebné k získávání informací z katastru nemovitostí, služebnost; a další

KURZ JE URČEN ZEJMÉNA PRO:

 • nováčky ve světe facility managementu a správy majetku a provozu budov,
 • všechny firmy s provozem a údržbou  – právnické i fyzické osoby,
 • státní a veřejnou správu, úřady, školství a jejich příspěvkové organizace,společenství vlastníků, 
 • vlastníky nemovitostí a organizace vykonávající správu nemovitostí,
 • realitní kanceláře,
 • velké průmyslové podniky,
 • střední a vysoký management výrobních i nevýrobních organizací,
 • a všem těm, kteří v praxi zkušenosti mají a doplní si je uceleným vzděláním.

3. Rekvalifikační kurz - Správce nemovitostí - Facility manager - Plzeň 2024

Vybraný termín:

26.9.2024  Moravskoslezský kraj

Cena
33 057,85 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a jedna ? Součet zapište číslicemi.