Preventista BOZP

kurz

Základní info

Co se naučíte?

V kurzu se seznámíte se základními požadavky kladenými na zaměstnavatele z oblasti BOZP podle platných právních předpisů a se souvisejícími odbornými výklady.
Jak kurz probíhá?

Zúčastnit se můžete prezenčně či on-line.

Vlastní výuka je koncipována do tří tematických výukových bloků. Na konci každého bloku je zařazeno praktické cvičení, které účastníci absolvují za aktivní podpory přítomného lektora. Celý kurz je pak zakončen ověřením znalostí účastníků kolektivní diskusí. Poslední částí (nepovinnou) jsou individuální konzultace s přítomnými lektory, které mohou účastníci využít dle svých aktuálních potřeb (např. v případě, že se potýkají s konkrétními problémy na úseku BOZP na svých pracovištích).

Na závěr semináře každý účastník obdrží osvědčení o absolvování programu profesního vzdělávání vystavené Znaleckým ústavem bezpečnosti a ochrany zdraví, coby odborným garantem kurzu (vzor osvědčení zde)
Harmonogram kurzu

Blok 1: Právní předpisy a povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP (lektor: JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA)
* úvod do problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
* přehled platné legislativy a vybraných ČSN norem
* povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP podle zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., a jejich prováděcích předpisů
* povinnosti zaměstnavatele na úseku pracovních podmínek a hygieny práce
* pracovně lékařské služby a péče o zdraví zaměstnanců
* zaměstnávání těhotných žen, žen, které kojí, matek do konce devátého měsíce po porodu a mladistvých
* vnitřní předpisy zaměstnavatele
* inspekce práce a sankční postihy
* Blokové praktické cvičení a diskuse účastníků s lektorem.

Blok 2: Principy a postupy pro hodnocení rizik na pracovištích (lektor: Doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.)
* identifikace nebezpečí a jejich zdrojů na pracovištích
* analýza a hodnocení pracovních rizik
* posouzení přijatelnosti rizik
* vybrané metody a nástroje pro hodnocení rizik
* seznámení se správnou aplikací metody „Karta BOZP“
* blokové praktické cvičení a diskuse účastníků s lektorem

Blok 3: Ošetření rizik a principy řízení bezpečnosti v organizaci (lektor: Ing. Jakub Marek, MSc.)
* opatření pro snížení rizik (technická, organizační a režimová opatření)
* prostředky kolektivní a individuální ochrany
* bezpečnostní značky a signály
* požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
* Požadavky na provoz a používání technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí
* požadavky na práce ve výškách, ve zvýšené poloze a na žebřících
* školení a odborná příprava zaměstnanců na úseku BOZP
* preventivně kontrolní činnost na úseku BOZP v organizaci
* mimořádné události a postupy pro jejich řešení (pracovní úrazy, nemoci z povolání, provozní nehody)
* motivace zaměstnanců a zásady budování pozitivní kultury bezpečnosti ve firmě
* blokové praktické cvičení a diskuse účastníků s lektorem

Závěr
* individuální konzultace a poradenství
* ukončení kurzu

Poznámka

Kurz neobsahuje problematiku PO.

Preventista BOZP

Vybraný termín:

3.12.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.