HLAS - MŮJ PRACOVNÍ NÁSTROJ (AKREDITOVANÝ KURZ pro pedagogy, mluvčí, moderátory, prezentující, operátory a další profese)

Základní info

Jak se starat o hlas, jak s ním pracovat a zároveň jej chránit, aby nám tento pracovní nástroj dobře sloužil? Kultivovaný mluvený projev a práce s hlasem pro lidi, kteří často mluví a chtějí dobře znít.


Asi každému řečníkovi / pedagogovi se někdy stalo, že měl problémy s mluvením nebo přišel o hlas, ať v souvislosti s nachlazením, stresem nebo psychickou nepohodou. 
Lidé pracující ve svých profesích intenzivně s hlasem potřebují umět o hlas pečovat, správně jej používat a chránit.

Lidský hlas jako jeden z nejpřirozenějších komunikačních prostředků  není pouze zprostředkovatelem informací, ale především komplexně vypovídá o člověku, jeho osobnosti, fyzických dispozicích a v neposlední řadě i o jeho psychickém stavu. Nalezením a osvobozením svého přirozeného hlasu můžete objevit sebe, svou jedinečnost, neopakovatelnost, své skutečné sebevědomí.

Kurz hlasové a mluvní výchovy je veden záměrem umožnit každému poznání fyziologie tvorby hlasu a uvědomění si základních pocitů svého těla, znovuobjevení přirozeného dýchání, hlasového aparátu a jeho přirozeného používání s důrazem na respektování jedinečnosti každého člověka. Osvojením si takové dovednosti člověk získává osobitý tvůrčí prostředek pro kultivovanou komunikaci. 

CÍLE KURZU

vyplývají z výzkumu na Pedagogické fakultě, kde učitelé často pociťují potřebu:

 • zlepšit kvalitu hlasu
 • zvýšit odolnost hlasu proti únavě
 • mít silnější hlas (nosný a znělý)
 • zlepšit artikulaci
 • posadit hlas níž (výš)
 • získat informace ohledně užití profesionálního verbálního projevu
 • naučit učitele a řečníky pracovním metodám pro zkvalitnění práce
 • zvýšit efektivitu komunikačních dovedností.

OBSAH

Práce s dechem a hlasová výchova

 • řízení dechu při mluvení
 • vědomá dechová kapacita a správná opora hlasu, měkký hlasový začátek
 • vznik zdravé fonace, brániční impuls
 • tvoření hlasu, síla hlasu
 • barva a znělost hlasu
 • co o nás prozradí hlas a jak zaujmout hlasem
 • jak umluvit prostor bez námahy

Technika řeči

 • respirace, fonace, artikulace, modulace - jak potřebné teoretické informace proměnit v mluvní praxi
 • srozumitelná artikulace - vokálů a konsonantzvuková osnova věty
 • jak mluvit hodiny bez únavy hlasu
 • hlasová hygiena

CENA
7.950,- Kč
bez DPH

Pro pedagogy a pracující v neziskovém sektoru sleva 1.000,- Kč - uplatněte prosím po dohodě v agentuře ►

TERMÍN
na vyžádání

Kurz je akreditován MŠMT !!! Lze jej hradit ze Šablon.


Nadstavba: Rétorika  (termín dle kalendáře kurzů nebo na vyžádání)

Kultivovaný mluvený projev a publikum

 • jak získat a udržet pozornost posluchačů svým hlasovým a mluveným projevem
 • řečnické zlozvyky a nedostatky a jak se jim vyhnout
 • zvládání trémy při verbálním projevu

METODY

1. dechová cvičení, význam dechu pro vznik hlasu, brániční impuls 
2. rezonanční cvičení
3. artikulace vokálů a konsonant
4. vlastní příprava projevu
5. hlas a prostor, zvuková osnova věty - artikulace, větný a slovní přízvuk, intonace, tempo a dynamika.

Lektoři prakticky předvádějí dechová a hlasová cvičení, individuálně konzultují s posluchači a  prakticky s nimi nacvičují základní hlasové návyky:

 • nacvičujeme správné držení těla při mluveném projevu
 • prohlubujeme práci s dechem a s bránicí, vědomé brániční dýchání
 • cvičíme správné tvoření hlasového tónu, měkké hlasové začátky
 • naučíme se, jak šetřit hlas a ekonomicky využívat dech
 • procvičíme využívání rezonančních dutin
 • trénujeme důslednou a čistou vokalizaci, samohlásky a jejich dělení, artikulaci
 • používáme hlasová cvičení dle dispozic jednotlivců
 • dbáme na přesnou výslovnost a správný tvar mluvidel, artikulace
 • nacvičujeme texty s cílem vytvořit praktické dovednosti a návyky v oblasti mluveného projevu
 • video, audio trénink

Absolventi obdrží Certifikát.

HLAS - MŮJ PRACOVNÍ NÁSTROJ (AKREDITOVANÝ KURZ pro pedagogy, mluvčí, moderátory, prezentující, operátory a další profese)

akreditace MŠMT (další vzdělávaní pedagogických pracovníků)
Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a pět ? Součet zapište číslicemi.