Vybrané techniky organizování a řízení pro vzdělávání úředníků, zaměřených na výkon správních činností v územních samosprávných celcích

kurz

Základní info

Vzdělávací program obsahuje vstupní tutoriál a tři moduly.
Vstupní tutoriál
Co je distanční forma studia. Práce s tutorem. Povinnosti při distančním studiu. Problematika studia dospělých. Hlavní problémy a jak je řešit.
Vstupní tutoriál je realizován prezenční formou v podobě přednášky s diskusí. Studující obdrží k této problematice studijní text, který bude vodítkem v jeho dalším studiu a Průvodce studiem.
Předpokládaná délka studia jsou 4 hodiny.
Ostatní témata jsou prováděna distanční formou studia s tím, že vedle samostudia budou tutoriály realizovány spíše formou klasických seminářů a cvičení.
Vybrané manažerské techniky v procesu řízení
Vedoucí pracovník a proces řízení. Vymezení pojmů. Základní typy řízení. Osobnost vedoucího pracovníka. Techniky zadávání úkolů. Zadávání příkazů. Vedení porad. Delegování pravomocí. Brainstorming. Brainwritting. Umění naslouchat.
Vybrané manažerské techniky při plánování
Čas – problém minulého i tohoto století. Zásady 3 P. Cesty k využívání času podle nezbytných činností, druhů činností, periodicity a frekvence. Analýza SWOT. Delfská metoda. Analýza zdrojů a jejich využívání. Organizační a jiné zdroje úřadů veřejné správy. Analýza disponibilních zdrojů.
Vybrané manažerské techniky při organizování
Práce s týmem a komisemi. Neformální sociální skupiny a jejich využívání. Jednání s podřízenými. Pracovní typy podřízených. Problémy pracovní morálky. Cesty k zvyšování výkonu. ABC analýza. Paretovo pravidlo. Konflikty, krizové situace a jejich řešení.
Výuka je prováděna – až na vstupní tutoriál – distanční formou, jde tedy o kombinované formy výuky. Zahrnují 4 hodiny vstupního tutoriálu, 3x6 hodin tutoriálů a 6 hodin závěrečného tutoriálu (na závěrečný pohovor), tedy 28 hodin. Navíc bude mít studující možnost kontaktu se svým tutorem prostřednictvím e-mailu, faxu a telefonu každý týden 2 hodiny v předem stanovený den a dobu.

Cílová skupina: úředníci územních samosprávných celků

Závěrečná zkouška: závěrečný pohovor

Certifikát: osvědčení s celostátní platností

Vybrané techniky organizování a řízení pro vzdělávání úředníků, zaměřených na výkon správních činností v územních samosprávných celcích

Vybraný termín:

 Vysočina

Cena
6700 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.