Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování aktivitami, řízení nákladovosti a zvyšování ziskovosti-profitability v pojetí ABC a TDABC

Tomáš Petřík

Kurzem vás provede Tomáš Petřík

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři se naučíte řídit komplexní náklady (finančně účetní a zejména manažerské) včetně jejich ekonomického odvození a užití, dále dílčí (např. dodavatelskou, produktovou a zákaznickou, logistickou a distribuční, ale i interní např. klíčové podpůrné-inftrastrukturní služby jako:
Ekonomika, Finance, Marketing a prodej, HR ..., ale dnes i zdrojově zásadní a v praxi bytnící IT/ICT a jeho podpora doplněné technologiemi s obtížně predikovatelným vývojem) i celkovou nákladovost a ziskovost (profitabilitu ve smyslu jejího zvyšování). Dále si osvojíte řízení hodnoty firmy, organizace i businessu, a to v nejmodernějším i aktuálním produktivním pojetí. Kdy nebude chybět ani současný klíčový investorský pohled na firmu, podnik a business konkurenčně se zhodnocující v čase (v případě firmy a podniku pak v neomezeném trvání jako jeden funkční a optimálně ekonomicky fungující celek) ani nezpochybnitelný test trhem.

To je dnes standardně představované renomovanou praxí prověřenými metodami i systémy s nimiž jsem se i osobně ve své dřívější top manažerské praxi (CFO) profesionálně zabýval a napsal o nich později i rozsáhlé kvalitní publikace. Jsou jimi příčinné řízení nákladů aktivitami ABC (Activity-based Costing) a jeho nejmodernější a pro současnou dynamickou praxi flexibilnější, zjednodušující i méně zdrojově náročný přístup označovaný jako „časové“ ABC (Time-driven ABC – TDABC), včetně moderního rozpočtování aktivitami ABB, rozvinutými až na procesní i hodnotové řízení a jeho praktické užití, a to včetně řízení kapacity (Capacity Management) i komplexních zdrojů dnes nutně propojeně flexibilního, příčinného, měřitelného a orientovaného na poptávku i business potřeby.

Budou probírány i reálné aplikace z kvalitní praxe, včetně kvalitních, a to i komplexních případových studií (zahrnující i top zahraniční prověřenou praxi např. Harvard Business School/Review) ve smyslu jejich praktického využití pro lokální potřeby řízení a fungování i propojení nákladového systému s jeho současnými požadavky. Bude se tak dít včetně jejich včlenění do celkového firemního i organizačního řízení i jeho nástrojů, ale i firemního a organizačního ERP (Enterprise resource planning systems, např. korporátní SAP atd.) a manažerského informačního systému – MIS, tj. včlenění do nepominutelné ICT podpory, nezbytné i ve stále se více digitalizující ekonomice a společnosti i E-Businessu podporovaného technologiemi, a do firemní a organizační strategie s jejími provázanými KPIs (klíčovými ukazateli výkonosti).

Odvodíte a prakticky užijete dílčí (např. produktové, zákaznické, službové, včetně interních – „infrastrukturních služeb“ i stále zásadnější komplexně logistické i ICT, ale i procesní) a celkové firemní a organizační zdroje a především náklady, dále jejich produktivní propojení s kapacitou, provozem a ve finále s tržbami a prodeji (Sales) i odvozenou a nutně systematicky řízenou ziskovostí (profitabilitou a jejím zvyšováním) napojenou na reálný business a trh. Právě toto „příčinné“ odvození a užití je dnes klíčové a pro každou firmu i organizaci, ale i business. Příčinný nákladový systém ABC (vč. nejmodernějšího flexibilního „časového“ TDABC) vám toto umožní v současné dynamické a vysoce konkurenční praxi realizovat. To si odvodíte, stručně a alternativně i v tradičním nákladovém modelu (TM), včetně tradičního nákladování (Costing) a rozpočtování (Budgeting) pracujícího s variabilními i jednotkovými náklady (přímá práce a materiál, případně výrobní režie) a fixními náklady (nepřímými a režijními náklady – NRN), tj. s i tzv. administrativními a centrálními „režijními“ náklady, které v praxi bytní a jsou zde zkresleně přirážkově (nepříčinně) alokovány výkonům i nákladovým objektům (např. dnes vždy zákazníkům a produktům atd.) na % bázi přímých nákladů. To pak znemožňuje jejich celkové řízení včetně rozpočtování a rozpočtové kontroly, ale i jejich věrohodného dílčího (např. produktového a zákaznického... i produktivně segmentového ) nákladování a cenotvorby.

Naučíte se a připomenete si tradiční nákladový model, který je v praxi zažitý (zejména v ČR) a dnes i zastaralý (zejména u strukturovaných Službových firem a organizací, včetně veřejných organizací (OVS) zavádějící a nedostatečný), doplnit, ale i nahradit a rekalkulovat moderním příčinným nákladovým modelem ABC, rozvinutým až na jeho nejmodernější užití v podobě tzv. „časového a transakčního“ modelu (TDABC) doplněného ABB rozpočtováním aktivitami i procesy odvozených od reálné a flexibilní poptávky po zdrojích i nákladech. Tedy stavu, který je nejenom dnes reálný a ovlivňující, ale řeší se a je nutno ho řešit efektivně i v každodenní praxi.

Určeno pro

Kurz je určen zejména pro klienty s ekonomickým, finančním, manažerským, business i investičním, ale i nákladovým povědomím:
ekonomy a finanční i zkušenější výkonné a provozní manažery, včetně manažerů tradiční i moderní komplexní logistiky,
účetní profesionály, manažerské účetní a kontrolery, manažery nákladů (cost managery) i interní a externí auditory, inventaristy a manažery i specialisty řídící kapacitu (Capacity management)
vedoucí a výkonné pracovníky, včetně administrativních i provozních pracovníků působících i v organizacích a institucí veřejného sektoru a státní správy (OVS i tzv. non-profitů),
ředitele, top management a majitele i vedoucí pracovníky společností/firem, včetně specifických a dnes hegemonních a vysoce strukturovaných „službových“ firem a organizací např. banky, pojišťovny, finanční a úvěrové společnosti, burzovní brokeři, poradenské firmy, telekomunikace, logistické i ICT a obchodní firmy..., včetně současných propojených, procesních odvětví např. „automotive“, „E-Business zahrnující E-Commerce“ a komplexní propojenou logistiku, včetně distribuce s podporou IT/ICT atd.,
rozpočtáře a projektové, zakázkové i procesní manažery, ale i pro pracovníky a manažery firemní, organizační a business strategie, včetně rekrutovaných (finančních a nefinančních) KPIs,
manažery a pracovníky výkonnostního, cílového a motivačního řízení a všech úrovní pracujících s propojenými ukazateli a cíli KPIs (Performance management) a jejich vazbou na náklady i zdroje
podnikatele a investory, včetně developerů a relevantní pracovníky nejen projektově a zakázkově řízených firem a moderních – vždy nutně efektivně kapacitně, zdrojově a nákladově i flexibilně a hodnotově řízených – komplexních organizací i businessu zhodnocujících se v čase.

Kurz a moderní interaktivní vzdělávací program – VP (novinka v ČR 19+) je využitelný i pro tvůrce a implementátory nezbytné IT/ICT podpory řízení i tzv. ERP – firemních a organizačních „počítačových i účetních SW“ a informačních systémů (dále FIS – finanční a agregující MIS – manažerský informační systém), dále pro tvůrce a implementátory, manažery a pracovníky současného E- businessu a E-commerce, pracující s CRM i OLM (online marketing) či propojenou logistikou i současnými prodejně distribučními kanály (včetně dodavatelského řetězce – SCM) a s dnes zásadními podnikovými i business procesy (jejich řízením a zlepšováním napojených na tvorbu hodnoty a zhodnocování firmy, organizace i businessu).

Je určen i pro všechny ostatní, kteří chtějí zefektivnit a propojit ekonomiku, finance a náklady i zdroje, provoz i kapacitu, tržby i hotovost (CF), a zavést tak ve finále nezbytný a podmiňující produktivní způsob a věrohodný systém celkového řízení nákladů (Cost Management) i jím podmíněného moderního ekonomického a finančního řízení (EFŘ), případně až korporátního řízení (Corporate Management), ale i řízení soudobého businessu jako takového.

Obsah kurzu

Pojetí, struktura a odvození zdrojů a nákladů pro jejich soudobé produktivní řízení: Struktura a definice nákladů a výdajů ve finančním účetnictví • zdroje a náklady v manažerském účetnictví i controllingu • řízení nákladů (Cost Management) a relevantní náklady pro řízení, včetně moderního pojetí nákladů tvořeným aktivitami – ABC a nejmodernějšího „časového“ TDABC • tradiční a moderní řízení nákladů a rozpočtování (Budgeting), srovnání a jejich vztah k současnému celkovému ekonomickému a finančnímu řízení (EFŘ) i zhodnocování firmy, organizace (včetně org. veřejného sektoru – OVS), ale i jakéhokoliv businessu.

Odvození klasického ABC a příčinných ABC nákladů, zásadní význam ABC modelu v moderním řízení:
Nevýhody i selhání tradičního nákladového modelu – TM, jeho užití (variabilních a fixních nákladů včetně jejich % alokací), praktická aplikace včetně statického rozpočtování • požadavky na moderní řízení nákladů • rozvinutý nákladový systém (Cost system) s využitím příčinného nákladování aktivitami ABC • úplné odvození ABC jako zásadního nákladového modelu tzv. „klasického“ (původního) ABC • realizační etapy a zavedení klasického- tradičního ABC modelu a jeho prověření v praxi.

Nejmodernějšího „časové“ TDABC (TIME-DRIVEN ABC), jeho předpoklady a odvození a praktické aplikace:
Rozvinutí ABC zjednodušujícím „časovým“ TDABC a nákladově komplexně objektového ABC řízení nákladů • produkty, včetně služeb, dodavatelé, zákazníci a jejich segmenty, komplexní logistika, najímané a interně poskytované služby včetně zásadní ICT podpory atd. • datové a informační podpory ABC a TDABC (firemní a podnikové ERP; ICT podpora a nadstavbový manažerský informační systém – MIS) • odvození a využití produktivních analýz i kalkulace a řízení nákladů podle činností (aktivit) i dnes zásadních procesů (ABC, activity-based costing) • „časové“ a transakční TDABC (Time-driven ABC) zásadní zejména pro „nevýrobní“ a dnes hegemonní službové (např. banky a finanční společnosti, telekomunikace, komplexní logistické firmy, včetně jejich základní „business segmentace“ jako jsou produkty a zákazníci, jejich vztahy, linie a segmenty atd.), společnosti a současné organizace, tj i strukturované organizace veřejného sektoru (OVS) • srovnání a užití klasického ABC a TDABC • případová studie (rekalkulace transakcí klasického ABC pomocí TDABC a výhody „zjednodušujícího“ TDAB po organizačních jednotkách – departments, reálné výrobně-obchodní firmy) • „časová rovnice (TE)“ TDABC parametricky příčinně trasující zdroje představované ABC náklady přímo na aktivity pomocí kapacitních sazeb CCr (Capacity costs rates) • odvození konkrétní „časové rovnice“ a sazeb nákladových příčin CCr z praxi dosažitelných dat (ERP) konkrétní firmy.
Praktické využití TDABC v nákladovém a firemním a organizačním řízení, včetně případových studií s cílem zvýšení ziskovosti – profitability a jeho příklady z praxe: Odvození a užití TDABC, dílčí a celkové ABC a TDABC nákladování produktu a zákazníků • odvození i kalkulace TDABC nákladů a zisku vzhledem k tzv. firemním „režiím“ i problematickým NRN (nepřímým a režijním nákladům) • případová studie TDABC analýzy a kalkulace pro reálnou výrobně-obchodní firmu – moderní pivovarnictví a jeho režijní a produktové příčinné nákladování i cenotvorba, vč. nákladování a cenotvorby zakázkové (job costing/ pricing) • zásadní manažerská rozhodnutí a akce vyplývající z TDABC – produkty a zákazníci (i k jejich liniím a segmentům) • snižování jejich nákladovosti a zvyšování ziskovosti a manažerská výsledovka a jiné sestavy• nejrozvinutější TDABC a ABB rozpočtování propojené s výrobou, provozem, kapacitou a tržbami, včetně jejich cílového řízení (a cílové profitability tržeb – ROS) a benchmarkingu v reálné obchodně-výrobní firmě • standardní užití a cíl TDABC k vytvoření flexibilního a věrohodného nákladového systému a ke zvyšování ziskovosti – profitability (např. tradiční, produktové, i dílčí – zákaznické a celkové – firemní) • případová studie odvození a užití TDABC v současných komplexně logistických firmách a organizacích • TDABC a prodejně distribuční kanál a CRM (moderní řízení vztahů se zákazníky rozvinuté na celý hodnotový řetězec) • případová studie reálné aplikace TDABC v moderní logistické firmě, včetně CRM • odvození její tzv. časové rovnice (time equation – TE) přiřazující flexibilně a datově algoritmicky náklady konkrétním aktivitám na základě jejich poptávky po kapacitě i zdrojích • propojení TDABC se zdroji a kapacitou, výrobou a provozem, logistikou i jejich propojeným řízením a vše podmiňujícím firemním prodejem a tržbami i trhem • variantní rozhodování, řízení a vývojové scénáře a systémově flexibilní a proaktivní řízení na základě TDABC a jejich užití.

ABC a TDABC – ABB rozpočtování a řízení zdrojů, nákladů a kapacity a neopominutelné procesní řízení:
TDABC a nejmodernější „časové“ TDABB (Activity-based Budgeting) rozpočtování aktivitami, jeho úloha, komplexní odvození i užití ve firemním a organizačním řízení, včetně řízení službových a OVS (strukturovaných organizací veřejného sektoru, např. nemocnice, školství, ministerstva a úřady instituce aj.) • procesní řízení a soudobé nejrozvinutější procesní odvození i užití ABC a TDABC • systémy a metody s TDABC/ABB efektivně kooperující (Lean Management, „Six sigma“; CRM a komplexní logistika, Process improvement) • praktické využití nejrozvinutějšího TDABC a jeho příklady v úspěšné praxi (u korporací zabývajících se finančními službami např. citygroup (CITY), HSBC,Burzovní-Brokerage či výrobně-obchodní činností:
Coca-Cola, ale i u reálné výrobně-obchodní, distribučně-logistické a obchodní firmy) • odvození a využití TDABC v zásadním řízení organizací na vlastní náklady nesených „interních- infrastrukturních“ služeb, včetně stále důležitějších a zdrojově náročnějších IT/ICT služeb doplněných technologiemi a celé dnes poskytované ICT podpory mající i externí napojení a jejich reálné příklady.

Příklady úspěšných implementací TDABC i jejích přínosů v top praxi, zahrnující provázání s firemní, organizační a business strategií (CBS), včetně užití renomovaných zdrojů (Harvard Business School – HBS/HBR atd.) a jejich přenos do české praxe a podmínek • odhad vývoje a struktury moderního nákladového systému, ABC a TDABC v ČR a včlenění do nástrojů EFŘ (MA a controlling atd.) • predikce vývoje celkového řízení nákladů (CMa), ale i celkového strukturovaného vývoje EFŘ, CM (Corporate Managementu) a businessu i jejich nástrojů a metod do 2025 respektující a rozvíjející v top praxi přijímanou strukturu i standardní základní oblasti (Deloitte „©Finance 2025“).

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Tento moderní interaktivní seminář je podporováván také kontinuální a distanční konzultační podporou jeho autora, lektora a senior – BMC konzultanta Ing. Tomáše Petříka (www.bmcp.cz), který s danou problematikou přichází do kontaktu v dennodenní kvalitní praxi a na praktické problémy i dotazy klientů je tak schopen reagovat i s ohledem na potřeby jejich a aktuální i konkurenční praxe.

Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování aktivitami, řízení nákladovosti a zvyšování ziskovosti-profitability v pojetí ABC a TDABC

Vybraný termín:

2.12.2019  Praha

Cena
8390 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a sedm ? Součet zapište číslicemi.