Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání – právní aspekty

Kurzem Vás provede Mgr. Jiří Lehečka

Mgr. Jiří Lehečka je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V rámci tohoto studia absolvoval jednoroční studijní pobyt na Právnické…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři bude lektor simulovat konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občanském zákoníku a souvisejících právních předpisech. Po absolvování semináře budete vědět, jaké jsou možnosti zajištění pohledávek a realizace jejich uspokojení v případě exekučního řízení nebo insolvence dlužníka.

Lektor poskytne návod, jak sepsat kvalitní smlouvu a jak v konkrétních případech postupovat se zaměřením na praktická a efektivní řešení související zejména se zajištěním a vymáháním pohledávek.

Rovněž vás upozorní na novelizace OZ a zákona o ochraně spotřebitele a jejich dopady do praxe.

Určeno pro

Seminář se zaměřuje agendu pracovníků finančních účtáren a ekonomických úseků.

Obsah kurzu

Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak předcházet neúspěšnému vymáhání a zajistit si efektivně své nároky • Mgr. Jiří Lehečka

Prověřování obchodního partnera a jeho solventnosti před uzavřením smlouvy:

Justice, insolvenční rejstřík, rejstříky dlužníků • centrální registr úvěrů.


Tvorba kvalitní smlouvy, všeobecných obchodních podmínek a další obchodní dokumentace jako důkazu existence pohledávky:

Definice klíčových pojmů a vzájemných práv a povinností (hrazení kupní ceny, dodání zboží a přechod nebezpečí škody na věci, přechod vlastnického práva, reklamace vad) • definice podmínek a mechanismů pro ukončení smlouvy • nástroje pro zajištění pohledávek a jejich efektivita a nákladovost (zástavní právo, ručení, finanční (bankovní) záruka, zajišťovací převod práva, dohoda o srážkách ze mzdy) • odpovědnost za porušení povinností smluvních stran (např. smluvní pokuta, úroky z prodlení a jejich limitace) • promlčení a význam lhůt u pohledávek • postoupení a započtení pohledávek • způsoby řešení sporů (rozhodčí x civilní řízení – výhody a úskalí) • dokazování a průběh řízení.


Pohledávky po lhůtě splatnosti a jejich vymáhání v ČR a v členských státech ES:

Jak doložit vznik pohledávky • kvitance, dlužní úpis, splátkový kalendář • narovnání • předžalobní upomínka • předběžné opatření • návrh na vydání platebního rozkazu • úrok z prodlení • náklady řízení • evropský platební rozkaz • exekuční řízení.


Insolvenční řízení z pohledu věřitele:

Praktické poznatky po účinnosti novely insolvenčního zákona • výkon práva věřitele v insolvenčním řízení • uspokojení pohledávek v insolvenčním řízení.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Seminář je součástí cyklu „Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty“. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání – právní aspekty

Vybraný termín:

3.4.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a sedm ? Součet zapište číslicemi.