Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém řízení firmy, podniku a businessu

Tomáš Petřík

Kurzem vás provede Tomáš Petřík

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři a moderním interaktivním vzdělávacím programu (VP), se naučíte praktickým metodám, technikám a výpočtům při provádění kvalitní finanční analýzy (dále jen FA) a finančního řízení, včetně odvození standardních a strukturovaných finančních ukazatelů, a to včetně z nich odvozeného rozhodování a jejich užití a aplikace do současné praxe.

Dozvíte a naučíte se kvalitně užít:
• jak sladit a využít mezinárodní a národní (českou) FA a jejich vstupy a výstupy, ale i informační a analytickou podporu, včetně finančních výkazů a jejich položek, ale i jejich konkrétní úpravy a přizpůsobení,
• jak odvodit a užít rozhodující finanční poměrové ukazatele – FPU (financial ratios) v nadnárodním i syntetizujícím pojetí kvalitního finančního řízení se všemi jeho zásadními preferencemi a metodami,
• jak správně odvodit a vyhodnotit výsledky ekonomického a finančního zdraví, majetkové a finanční situace firmy a její hospodárnosti, nákladovosti, finanční struktury, výkonnosti i hodnoty a tyto výsledky použít pro zlepšení strategie řízení a vedení firem, podniků, organizací a podnikání a jejich celkové optimální zhodnocení.

Naučíte se využít FA jako nástroje pro měření, hodnocení a řízení stávající i budoucí finanční efektivity a výkonnosti firmy i businessu a finanční i bázickou podporu systému i nástroje organizačního, podnikového a firemního i korporátního řízení (CM) v podobě komplexního manažerského účetnictví (včetně finančního controllingu) i jeho provázaných oblastí (plánování, kontrola, podpora rozhodování a hodnocení a řízení efektivity a výkonnosti), včetně jeho zásadních realizačních metod a analýz i sestav.

Po absolvování dokážete provést kompletní, účelnou a účinnou FA jak v mezinárodním pojetí a užití, tak v lokálním pojetí, a to i pro reálnou českou obchodně-výrobní (kombinovanou) společnost doplněnou souhrnným a široce manažersky produktivním ukazatelem EVA, včetně její vazby na celkovou hodnotu společnosti (EV) a businessu, pracujícím s nadstavbovým ekonomickým ziskem a celkovými náklady kapitálu, to vše včetně konkrétních závěrů i prakticky realizovaných rozhodnutí a akcí.

Bude se tak dít v sloučení tzv. nejlepší praxe (best practice), kdy si pomocí zahraničních FA a jejích současných FPU (včetně renomované mezinárodní CIMA aplikace a struktury FPU – provozní, strukturální a investiční) i metod, včetně dnes klíčové vazby na aktivní kapitálový trh a investory, odvodíte to nejlepší a nejvíce produktivní pro současnou českou praxi, a to prakticky pro každou společnost i business.

Určeno pro

Seminář je určen pro
- klienty s ekonomickým, finančním, manažerským a business povědomím,
- ekonomy a finanční i zkušenější výkonné a provozní manažery,
- účetní, kontrolery, auditory, reportingové pracovníky,
- vedoucí pracovníky včetně administrativních, ředitele a majitele,
- motivované podnikatele a investory,
ale i pro všechny ostatní, kteří chtějí zefektivnit a propojit ekonomiku, finance, provoz a business svojí firmy/společnosti i organizace, ale i businessu a zavést dnes nezbytné komplexní ekonomické a finanční řízení (EFŘ), rozvedené až na řízení Korporátní (CM), podpořené moderní a produktivní Finanční analýzou a jejími současnými ukazateli a sestavami i metodami.

Obsah kurzu

Pojetí, úloha a aplikace FA při finančním řízení:
FINANČNÍ ANALÝZA (FA) – nástroj pro měření a řízení finanční efektivity a výkonnosti firmy i businessu • logika konstrukce a podstata finančních poměrových ukazatelů (FPU) užívaných při FA • základní struktura, cíle i užití FPU v současné praxi • vztah a kooperace finančního a ekonomického řízení a FA. Vstupy, výstupy a struktura FA a jejich ukazatelů (provozních, finančně-strukturálních a investičních) a jejich standardní benchmarking: Finanční účetnictví a finanční výkazy (financial statements) jako primární – datový vstup FA • základní druhy FPU (mezinárodní – CIMA a lokální) a jejich cílení při finančním řízení • FA – nástroj pro měření, hodnocení a řízení finanční efektivity a výkonnosti firmy, organizace a businessu • rozklad, hierarchie a vztahy FPU a jejich klíčové vstupní konstrukční složky (provozní zisk, aktiva/kapitál, finanční a kapitálová struktura, tržby a neopominutelná hotovost a CF – cash flow).

Odvození klíčových finančních poměrových ukazatelů (FPU), jejich interpretace a užití pro finanční řízení a rozhodování:
Odvození a užití primárních-provozních (operating) FPU • odvození a užití finančně-strukturálních FPU • odvození a užití investičních FPU • použití mezinárodních finančních výkazů a struktury i odvození (IAS/IFRS a CIMA) mezinárodních FPU i jejích referenčních hodnot u reálné mezinárodní společnosti – mezinárodní firmy a komplexní případová studie • mezinárodní a „best pracice“ přístup a struktura FA, její odvození a užití • současný zásadní investorský pohled na firmu přenositelný na jakýkoliv business, podnikání i investici • užití dnes klíčových tzv. investičních FPU (např. PE, PS a PB...tzv. investičních mutiplikárorů a poměrů) a aktivního kapitálové trhu ve FA, řízení, businessu, podnikání i investování • shrnutí kompletní mezinárodní FA a jejích sestav, (včetně tabulky FPU a jejich v top praxi akceptovaných intervalů a struktury i užití) i závěrů s konkrétním doporučením i akcemi pro reálnou a analyzovanou firmu i současný business a její zásadní rozvinutí do budoucna i vazbu na její celkovou hodnotu (EV).

Konstrukce kompletní finanční analýzy v reálném podniku a její závěry, doporučení a akce:
Standardní techniky FA a strukturování FU (absolutní, procentní a rozdílové finanční ukazatele FA) • indexová analýza, trendová analýza, vertikální a horizontální analýza • kompletní FA pro reálnou obchodně-výrobní ( v praxi obvyklou kombinovanou) společnost a komplexní případová studie • český-národní přístup a struktura FA a její odvození a užití.

Rozvinutí FA v dnes zásadním taktickém a strategickém horizontu a její doplnění tzv. soustavami FPU a bankrotními modely:
Rozvinutí FA pro měření, hodnocení a ovlivňování budoucí finanční stability a výkonnosti • standardní soustavy FPU a jejich konstrukce a aplikace • konstrukce bankrotních modelů pomocí standardizovaných soustav FPU (mezinárodní Z-test a Quick test a národní IN06) s podporou jejich produktivní analytické podpory (CIMA, Damodaran, burzy a kvalitní výroční zprávy, valuation reports a MPO...) • zásadní prediktivní rozvinutí FA do budoucna a s vazbou na stabilitu a celkovou hodnotu firmy (EV) i businessu .

Komplexní pohled a užití FA v současném ekonomickém a finančním řízení a CM: Pojetí a užití FA jako metody a základního nástroje finančního řízení společnosti • komplexní a strategické pojetí FA a její užití pro soudobý CM (Corporate Management) a moderní manažerské účetnictví včetně controllingu • FA a její užití při nadstavbovém ekonomickém řízení a jeho podmiňující podpora finančním řízením • FA a základní odvození celkové hodnoty společnosti (EV – Enterprise Value), businessu a investice • klíčová úloha nákladů kapitálu v řízení a businessu i investování, včetně tzv. diskontování a odvození diskontní sazby-míry a její užití • odvození nákladů kapitálu reálné firmy pomocí nejrozšířenější kalkulace a analytického odvození WACC – vážených nákladů kapitálu pracující s cizím, tj. dluhovým – debt a vlastním – Equity kapitálem, ale i neopominutelným rizikem • investorský pohled na současnou firmu a business i jeho klíčový odraz a užití ve FA, ale i celém moderním ekonomickém a finančním řízení firmy, podniku, organizace a businessu.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o účasti pro každého účastníka.

Při účasti také obdržíte kvalitní podkladové materiály a přílohy, včetně přehledu zásadní podpůrné literatury, a to i zahraniční, včetně literatury autora i lektora VP. Materiály jsou doplněny současnou renomovanou anglickou terminologií zásadních odborných výrazů, mezinárodními zkratkami s vysvětlivkami i komplexními případovými studiemi a příklady, a mohou být využity i k samostudiu.

Tento moderní interaktivní seminář (VP) je podporováván také kontinuální a distanční konzultační podporou jeho autora, lektora a senior – BMC konzultanta Ing. Tomáše Petříka (www.bmcp.cz), který s danou problematikou přichází do kontaktu v dennodenní kvalitní praxi a na praktické problémy i dotazy klientů je tak schopen reagovat i s ohledem na potřeby jejich a aktuální i konkurenční praxe.

Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém řízení firmy, podniku a businessu

Vybraný termín:

9.12.2019  Praha

Cena
8390 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a osm ? Součet zapište číslicemi.