Zlepšovanie kvality - akreditovaný kurz

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  557895
 • Místo konání

 • Region:
  Bratislava
 • Adresa:
  EVI n.o. Štúrova 3, 811 02 Bratislava
 • Termín

 • Od – do:
  Podľa záujmu účastníkov

Popis kurzu Zlepšovanie kvality - akreditovaný kurz

Cieľová skupina
Vrcholový, stredný manažment a odborní pracovníci podieľajúci sa na plánovaní a zlepšovaní kvality, manažéri kvality.

Profil absolventa
Účastníci kurzu budú na konci

* rozpoznávanie pojmov, definícií, metód a nástrojov manažmentu kvality,
* spoznanie zákonitosti a používanie procesu kontinuálneho zlepšovania sa organizácie a jej častí,
* osvojenie si modelu úspešnosti EFQM ako nástroja, ktorý pomáha organizáciám porozumieť kde majú medzery a dáva podnety na riešenie,
* používanie nástrojov manažmentu kvality,
* využívanie benchmarkingu na porovnávanie vlastnej efektívnosti z hľadiska produktivity, kvality a praxe s najlepšími spoločnosťami a organizáciami,
* oboznámiť sa s implementáciu systémov manažmentu kvality do podnikových systémov,
* osvojenie si noriem pre audit manažérskych systémov ISO 19011:2002,
* preverenie si získaných nových vedomostí a skúseností z riadiacej praxe.


Obsah

Úvod do manažmentu kvality

*
Pojmy, definície, metódy a nástroje manažmentu kvality, rozvoj kvality prostredníctvom riadenia a regulácie.
* Faktory ovplyvňujúce pohľad zákazníka na kvalitu – výkon, spoľahlivosť, konformita, trvanlivosť, udržiavateľnosť, estetika.
* Procesu kontinuálneho zlepšovania organizácie a jej častí, tzv. PDCA cyklus.
* Model úspešnosti EFQM, nástroj, založený na 9 kritériách, ktorý pomáha organizáciám porozumieť kde majú medzery a dáva podnety na riešenie.
* Vedomosti a zručnosti v prípadových štúdiách a modelových situáciách priamo z organizácii účastníkov.

Metódy a nástroje manažmentu kvality

* Vybrané nástroje a metódy MSK manažmentu kvality, grafické znázorňovanie a interpretácia získaných výsledkov.
*
Metóda tvorivej práce – Brainstorming.
*
Techniky používania grafických nástrojov (vývojový diagram, kontrolný záznam, histogram, Diagram príčin a následkov, Paretova analýza, Regresná analýza, Regulačný diagram, Six Sigma.
*
Techniky používania Štatistickej regulácie procesov.
*
Aplikáciu regulačných diagramov.
*
Aplikácia naučených vedomostí a zručností v prípadových štúdiách a modelových situáciách priamo z organizácii účastníkov.
* Benchmarking ako sústavný, systematický proces, na porovnávanie vlastnej efektívnosti.

Zavádzanie systémov manažérstva kvality

* Modely manažérskych systémov podľa noriem ISO 900x:2000.
*
Modely manažérskych systémov podľa noriem ISO 14001:1996.
*
Normy pre audit manažérskych systémov ISO 19011:2002.
*
Príklady zavádzania procesu ISO v organizácii.

Lektori
Kvalifikovaní lektori z praxe s mnohoročnými skúsenosťami s poskytovaním konzultačno – poradenských služieb pre manažérov.

Počet účastníkov v skupine
Optimálny počet pre skupinu je 10 – 12 účastníkov. Možnosť individuálneho poradenstva.

Dĺžka trvania
3 x 2,5 dňa

Formy a metódy
Participácia a interakcia frekventantov je podporovaná použitím prípadových štúdií, modelovými situáciami, sebapoznávaním, analýzami, tiež využívaním princípu akčného učenia – spoločným hľadaním riešení v zložitejších prípadoch z reálnej praxe.