Zlepšovanie kvality - akreditovaný kurz

kurz

Základní info

Cieľová skupina
Vrcholový, stredný manažment a odborní pracovníci podieľajúci sa na plánovaní a zlepšovaní kvality, manažéri kvality.

Profil absolventa
Účastníci kurzu budú na konci

* rozpoznávanie pojmov, definícií, metód a nástrojov manažmentu kvality,
* spoznanie zákonitosti a používanie procesu kontinuálneho zlepšovania sa organizácie a jej častí,
* osvojenie si modelu úspešnosti EFQM ako nástroja, ktorý pomáha organizáciám porozumieť kde majú medzery a dáva podnety na riešenie,
* používanie nástrojov manažmentu kvality,
* využívanie benchmarkingu na porovnávanie vlastnej efektívnosti z hľadiska produktivity, kvality a praxe s najlepšími spoločnosťami a organizáciami,
* oboznámiť sa s implementáciu systémov manažmentu kvality do podnikových systémov,
* osvojenie si noriem pre audit manažérskych systémov ISO 19011:2002,
* preverenie si získaných nových vedomostí a skúseností z riadiacej praxe.


Obsah

Úvod do manažmentu kvality

*
Pojmy, definície, metódy a nástroje manažmentu kvality, rozvoj kvality prostredníctvom riadenia a regulácie.
* Faktory ovplyvňujúce pohľad zákazníka na kvalitu – výkon, spoľahlivosť, konformita, trvanlivosť, udržiavateľnosť, estetika.
* Procesu kontinuálneho zlepšovania organizácie a jej častí, tzv. PDCA cyklus.
* Model úspešnosti EFQM, nástroj, založený na 9 kritériách, ktorý pomáha organizáciám porozumieť kde majú medzery a dáva podnety na riešenie.
* Vedomosti a zručnosti v prípadových štúdiách a modelových situáciách priamo z organizácii účastníkov.

Metódy a nástroje manažmentu kvality

* Vybrané nástroje a metódy MSK manažmentu kvality, grafické znázorňovanie a interpretácia získaných výsledkov.
*
Metóda tvorivej práce – Brainstorming.
*
Techniky používania grafických nástrojov (vývojový diagram, kontrolný záznam, histogram, Diagram príčin a následkov, Paretova analýza, Regresná analýza, Regulačný diagram, Six Sigma.
*
Techniky používania Štatistickej regulácie procesov.
*
Aplikáciu regulačných diagramov.
*
Aplikácia naučených vedomostí a zručností v prípadových štúdiách a modelových situáciách priamo z organizácii účastníkov.
* Benchmarking ako sústavný, systematický proces, na porovnávanie vlastnej efektívnosti.

Zavádzanie systémov manažérstva kvality

* Modely manažérskych systémov podľa noriem ISO 900x:2000.
*
Modely manažérskych systémov podľa noriem ISO 14001:1996.
*
Normy pre audit manažérskych systémov ISO 19011:2002.
*
Príklady zavádzania procesu ISO v organizácii.

Lektori
Kvalifikovaní lektori z praxe s mnohoročnými skúsenosťami s poskytovaním konzultačno – poradenských služieb pre manažérov.

Počet účastníkov v skupine
Optimálny počet pre skupinu je 10 – 12 účastníkov. Možnosť individuálneho poradenstva.

Dĺžka trvania
3 x 2,5 dňa

Formy a metódy
Participácia a interakcia frekventantov je podporovaná použitím prípadových štúdií, modelovými situáciami, sebapoznávaním, analýzami, tiež využívaním princípu akčného učenia – spoločným hľadaním riešení v zložitejších prípadoch z reálnej praxe.

Zlepšovanie kvality - akreditovaný kurz

Vybraný termín:

 Bratislava

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a čtyři ? Součet zapište číslicemi.