Školení dle z. 258/2000 Sb. pracovníků nakládajících s chemickými látkami Školení pracovníků nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami podle zákona č. 258/2000 Sb.

seminář

Základní info

Toto školení je zaměřeno na platnou legislativu, bezpečnost práce, předlékařskou pomoc a výcvik pracovníků pracujících s nebezpečnými chemickými látkami. Povinnost mít vyškolené zaměstnance vyplývá ze zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, § 44 odstavec 8 a 9.


- úvod do problematiky
- přehled právních předpisů souvisejících se zákonem č. 258/2000 Sb., v platném znění
- základní pojmy ze zákona o chemických látkách a související legislativy
- způsobilost osob pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
- autorizace k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
- klasifikace nebezpečných látek a přípravků
- přehled nejčastěji používaných nebezpečných látek a přípravků ve firmě (společnosti)
- specifická rizikovost látek a přípravků nejčastěji používaných ve firmě (společnosti)
- pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky
- bezpečnostní listy nebezpečných látek a přípravků, s nimiž je ve firmě nakládáno
- balení nebezpečných látek a přípravků
- označování nebezpečných látek a přípravků
- evidence chemických látek a přípravků
- omezení pro prodej, darování nebo poskytování nebezpečných chemických látek a přípravků
- skladování nebezpečných látek a přípravků
- zásady pro zásah v případě úniku látek a přípravků
- odpady látek a přípravků s nebezpečnými vlastnostmi
- zásady ochrany zdraví při nakládání s látkami a přípravky
- zásady předlékařské první pomoci v případě postižení pracovníků

Školení dle z. 258/2000 Sb. pracovníků nakládajících s chemickými látkami Školení pracovníků nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami podle zákona č. 258/2000 Sb.

Vybraný termín:

 Jihomoravský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
Částka je odvislá od konkrétního počtu účastníků a typu školení.

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.