Průběžné vzdělávání pro asistenty prevence kriminality

kurz

Základní info

 

Kurz je organizován ve dvou školících dnech a je zaměřen na následující oblasti :

 

a)  Znalost a uplatňování základních legislativních norem a vyhlášek obcí. Právním minimum :

 • Základy trestní odpovědnosti                                                       
 • Trestný čin, přestupek - pojem, znaky, dělení
 • Pachatel, nepřímý pachatel, spolupachatel, účastník na trestném činu
 • Nutná obrana, krajní nouze, omezení osoby bezprostředně po spáchání trestného činu
 • Oprávnění asistentů, strážníků a policistů
 • Vyhlášky obcí k zajištění veřejného pořádku, regulace konzumace alkoholu na veřejném prostranství, omezení heren, prostituce apod.)., příklady z praxe

 

 b) Předcházení projevům kriminality mladistvých, extremismu, závislostí

 • vymezení pojmu společensky nežádoucí jednání; jeho základní charakteristika a projevy
 • nejčastější druhy a formy: alkoholismus, toxikomanie, gemblerství, extremismus, domácí násilí, mobbing, bossing, šikana, kyberšikana, kybergrooming, bezdomovectví, předlužení a jejich rozbor , finanční gramotnost

 

 c)   Komunikační, mediační dovednosti; zvládání nestandardních situací -      

 • vymezení pojmu společensky nežádoucí jednání – sociálně patologické jevy; jeho základní charakteristika a projevy
 • sociálně – psychologické zákonitosti efektivní ochrany
 • důraz na využití asertivních dovedností
 • komunikační chyby, limity a jejich odstraňování

Průběžné vzdělávání pro asistenty prevence kriminality

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.