TÝDENNÍ KURZY ANGLIČTINY

kurz

Základní info

Týdenní intenzivní kurzy angličtiny probíhají nepřetržitě po celý rok.

Výuka v těchto kurzech probíhá 6 dní - od pondělí do soboty 8 hodin denně, všechny naše učebny jsou situovány v centru Brna. Kurzy jsou určeny pro všechny stupně pokročilosti. Pro mimobrněnské zájemce zajistíme ubytování.

KURZY ANGLIČTINY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY (= 1. STUPEŇ)

Tyto kurzy jsou určeny pro všechny, kteří buď angličtinu dosud nestudovali anebo již s tímto jazykem začali, ale nedostali se za minulý čas. Cílem kurzu je probrat nejzákladnější gramatiku, s jejíž znalostí lze za pomoci slovníku začít číst zjednodušené verze knih nebo zkoušet jednoduchou konverzaci.

V těchto kurzech se naučíte např. abecedu, výslovnost, zájmena, základní předložky, tvorbu jednoduchých vět v základních prostých časech (přítomném, minulém a budoucím) a v čase přítomném průběhovém, různé hovorové vazby, asi 15 nepravidelných sloves a nejzákladnější způsobová slovesa. Začíná se s četbou zjednodušených textů pro začátečníky úrovně 1 (Easy Readers: Beginner).

KURZY ANGLIČTINY PRO CHRONICKÉ ZAČÁTEČNÍKY (= 2. STUPEŇ)

Tyto kurzy jsou určeny pro úspěšné absolventy našich kurzů pro úplné začátečníky, kteří zvládli závěrečný test a pro ty, kteří s jazykem už vícekrát začínali a do naší školy dosud nechodili. Cizí zájemci o kurz musí úspěšně zvládnout vstupní test.

V kurzech se naučíte mimo jiné: přítomnou podmínku prostou, předpřítomný čas prostý, další způsoby vyjádření budoucnosti, minulý čas průběhový, dvě nejpoužívanější způsobová slovesa i s opisy, některé vazby slovesa s infinitivem a všechny předložky místní. Na konci kurzu se přechází na četbu upravených anglických textů úrovně 2 (Easy Readers: Elementary).

KURZY ANGLIČTINY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ (= 3. STUPEŇ)

Tyto kurzy jsou určeny pro úspěšné absolventy našich kurzů pro chronické začátečníky, kteří zvládli závěrečný test nebo pro cizí zájemce, kteří zvládli vstupní test.

V kurzech si dokonale uspořádáte všechny frekventované časy činného rodu prostého i průběhového, včetně nově probírané minulé podmínky prosté a předpřítomného času průběhového. Přidáte další dvě způsobová slovesa i s jejich opisy, všechny časové předložky, úvod do frázových sloves, vazby s -ing tvarem (gerundiem). Podrobně proberete trpný rod prostý i průběhový a seznámíte se s nejjednoduššími typy vedlejších vět vztažných, podmínkových a časových. Na konci kurzu se přechází na četbu upravených anglických textů úrovně 3 (Easy Readers: Pre-Intermediate). Úspěšní absolventi mohou před 4. stupněm gramatického kurzu pokračovat kurzem komunikačním, tzv. Aktivizací (viz níže), kde dosud zvládnutou gramatiku procvičí na širší slovní zásobě a zdokonalí vedle samostatného vyjadřování a "myšlení v jazyce" rovněž poslech.

KURZY KONVERZACE I

Tyto kurzy jsou určeny především pro úspěšné absolventy našich kurzů pro mírně pokročilé, kteří potřebují jazyk aktivně používat v reálných situacích nebo pro cizí zájemce, kteří zvládli vstupní test.

V těchto kurzech se nevyužívá drilových cvičení, nejedná se o další gramatický kurz. Využívá se řízené konverzace, četby, poslechu a psaní na procvičení a zafixování znalostí získaných v předešlých kurzech. Důraz je kladen na reakci na mluvené slovo v angličtině, frekventant je nucen být neustále ve střehu a odpovídat na jednoduché věty. V těchto kurzech se naučíte reagovat v základních hovorových situacích, odpovídat na otázky týkající se rodiny, práce, volného času, cestování, nakupování a jiné. Doplňkově je rovněž zařazen překlad upravených anglických textů a poslech anglických písní. Kurzy vede český lektor.

KURZY ANGLIČTINY PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ (= 4. STUPEŇ)

Tyto kurzy jsou určeny pro úspěšné absolventy našeho kurzu pro mírně pokročilé, kteří zvládli závěrečný test. Cizí zájemci o kurz musí zvládnout vstupní test.

V kurzech se naučíte např. předminulý a předbudoucí čas prostý i průběhový, vazbu used to + infinitiv, speciální a odvozené významy způsobových sloves s přítomným a minulým infinitivem (výčitky a pravděpodobnosti), podrobně proberete vztažné věty, nepřímou řeč, souslednost časů, časové věty ve všech možných kombinacích, podmínkové věty skutečné i neskutečné. Se všemi obtížnějšími jevy se budete setkávat také při rozboru upravených anglických textů úrovně 4 (Easy Readers: Intermediate).

Úspěšní absolventi mohou před 5. stupněm gramatického kurzu pokračovat kurzem komunikačním, tzv. Konverzací, kde získanou gramatiku procvičí na širší slovní zásobě a zdokonalí vedle mluvení a "myšlení v jazyce" rovněž poslech.

KURZY KONVERZACE II (MEZI 4. A 5. STUPNĚM)

Tyto kurzy jsou určeny pro úspěšné absolventy kurzu pro středně pokročilé, kteří zvládli závěrečný test a již určitou konverzační průpravou prošli, buď kurzem aktivizace v naší škole nebo jinými kurzy v pokročilosti pre-intermediate. Cizí zájemci o kurz musí zvládnout vstupní test.

Procvičuje se gramatika vedlejších vět v hovorových situacích (řízený i volný rozhovor), vždy vztažených k určitému okruhu slovní zásoby. Značný důraz během výuky je kladen na mluvení a poslech (včetně nahrávek s rodilými mluvčími), zatímco psaní a četba jsou cvičeny převážně při domácí průpravě. Kurz vede český lektor.

KURZY ANGLIČTINY PRO VÍCE POKROČILÉ (= 5. STUPEŇ)

Tyto kurzy jsou určeny pro náročnější zájemce a pro úspěšné absolventy našeho kurzu pro středně pokročilé, kteří úspěšně zvládli závěrečný test. Cizí zájemci o kurz musí zvládnout vstupní test.

Kurzy jsou zaměřeny především na zmapování všech vedlejších vět a případných změn časů v nich. Zopakujete si znalosti všech dosud cvičených vedlejších vět a přidáte všechny zbývající: přací, způsobové (srovnávací a účinkové), příčinné, účelové a přípustkové. Rozšíříte a prohloubíte znalost infinitivních a gerundiálních vazeb včetně sloves pojících se jak s infinitivem tak i gerundiem, zopakujete si dosud cvičená frázová slovesa a přidáte další, naučíte se speciální vazby have something done, would rather a had better. Budete pokračovat v četbě jak upravených textů v úrovni 5 až 6 (Easy Readers: Upper-Intermediate / Advanced), tak i textů neupravených.

Pro více informací ohledně týdenních kurzů, navštivte naše stránky:

http://www.njs.cz/tydenni-kurzy-anglictiny

TÝDENNÍ KURZY ANGLIČTINY

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.