FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ DŮVĚRYHODNOST PODNIKU

Kurz na míru

Základní info

CÍL KURZU:
Posuzování finanční důvěryhodnosti podniku managementem, konkurenty, věřiteli, bankou, dodavateli, zaměstnanci a odbory.
Hledání příčinných souvislostí a možných důsledků.
Kurz je určen členům vrcholového vedení, vedoucím pracovníkům podniků, finančním analytikům a controllerům.
Vstupní předpoklady: Znalost základních kategorií podnikové ekonomiky

Podkladové materiály pro posluchače: Rozsáhlý materiál pro účastníky semináře - sylaby přednášky (57 listů, 23 demonstračních fólií) - doplněný praktickými příklady a komplexní finanční analýzou (verbální a tabulkové vyhodnocení).
Seminář je postaven na demonstraci případové studie - provedení finanční analýzy podniku na základě testovacích pravidel bonitního modelu.
Obsah semináře neopomíjí skutečnosti, které mohou vypovídací schopnost finanční analýzy narušovat; zároveň upozorňuje i na faktory, které mohou hospodaření podniku pozitivně ovlivňovat.
Testování finančního zdraví, finančního chování, finanční spolehlivosti a finanční důvěryhodnosti nevyžaduje složitých matematických řešení - a přitom je využitelné pro kterýkoliv podnik a srozumitelné pro každého uživatele; mechanismus modelu může využít podnikový management, konkurenti, banky, dodavatelé, zaměstnanci i odbory.
Jako vstupní data postačí údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát za dvě po sobě následující období.
Bonitní model nedefinuje tzv. "šedou zónu", se kterou pracují predikční modely (např. Altmanovo Z- skóre); filosofie jeho řešení spočívá v tom, že vždy dává odpověď na otázku, co lze na základě předchozího vývoje hospodaření podniku očekávat.
Uživatel, který se seznámí s logikou modelu, sám koriguje jeho formalizované řešení (a tím také sám za diagnózu zodpovídá). Podle přijatých hledisek ověřuje příčiny vývoje finančního zdraví na základě faktorové analýzy, analýzy peněžních toků, kritérií správného financování, analýzy zdrojů financování a jejich užití a analýzy vývoje zisku.
Provedená analýza resp. testování vyúsťuje v souhrnný rating finanční důvěryhodnosti, stanovuje index bonity dle příslušného pásma finančního zdraví, charakterizuje míru odolnosti finančního zdraví i míru finanční spolehlivosti.

FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ DŮVĚRYHODNOST PODNIKU

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a tři ? Součet zapište číslicemi.