Finance pro nefinanční manažery

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Středním nefinančním manažerům firmy: z vývoje, výroby nákupu, prodeje...


Cíle semináře:
Seminář Vám osvětlí, jak mají manažeři ve své práci postupovat, aby nezatěžovali svůj podnik neúměrnými náklady, ale naopak přispívali k jeho prosperitě.


Obsah:
Finanční řízení podniku
Hlavní finanční výkazy


Metody:
Interaktivní metoda - společná práce lektora a frekventantů semináře při výkladu, ujasňování si a ujednocování pojmů. Práce ve skupinách, diskuse, případové studie. Seminář je zaměřen na příklady z praxe.


Rozsah semináře: 1 den


Popis:
Prosíme účastníky aby si vzali s sebou na seminář kalkulačku.

1.Finanční řízení podniku

Podstata finančního řízení
Financování potřeb podniku a oběh finančních prostředků
Účetnictví - základ informací o finančních činnostech podniku
- podvojné účetnictví
- vnitropodnikové účetnictví
- manažerské účetnictví
- účetní závěrka
Soustava daní
Povinné pojistné

2. Hlavní finanční výkazy

Rozvaha a její význam, aktiva - pasiva jejich vztah
- vliv hospodářských operací na rozvahu
- koncept pracovního kapitálu (příklady na sestavení rozvahy a vzájemné vazby jejích složek a řada dalších příkladů)
Výkaz zisků a ztrát
- hospodářský výsledek (provozní z finančních operací,mimořádný)
Vztah mezi rozvahou a výkazem zisku a ztrát
Výkaz peněžních toků - Cash Flow
(příklady na sestavení operačního CF, na prokázání vazeb nezi jednotlivými finančními výkazy)

Finance pro nefinanční manažery

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.