Modulový systém vzdělávání v požární ochraně

Kurz na míru

Základní info

Modulový systém vzdělávání v požární ochraně umožňuje výběr vzdělávání zaměstnanců v oblasti požární ochrany přiměřeně k jejich pracovnímu zařazení. Každý modul předpokládá účast na odborné přípravě v rozsahu 40 hodin s tím, že získané znalosti a dovednosti jsou ověřeny zkouškou a úspěšný absolvent obdrží doklad o absolvování příslušného stupně.

Každý vyšší stupeň vzdělávání předpokládá úspěšné ukončení nižšího stupně /modulu/ a představuje získání vyšší kvalifikace v oblasti požární ochrany.

I. stupeň:
Představuje získání kvalifikace preventisty požární ochrany. Zaměstnanci určení k vedení požární knihy a plnění dalších povinností na úseku preventivní požární ochrany /preventisté PO/ získají přehled o základních povinnostech vyplývajících pro právnickou osobu či podnikající fyzickou osobu ze současně platných předpisů požární ochrany, zejména zákona č.133/1985Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích předpisů a vybraných českých technických norem. absolvent kurzu je připraven získané poznatky aplikovat do technické praxe, zejména si osvojil okruhy otázek pro preventivní požární kontrolu na pracovištích. Při zajišťování požární ochrany pro právnickou osobu či podnikající fyzickou osobu je schopen zpracování a aktualizování jednoduché dokumentace požární ochrany.

II. stupeň:
Zahrnuje I. stupeň a navíc představuje přípravu k získání kvalifikace technika požární ochrany. Na základě získaných znalostí je absolvent připraven ke zkoušce k získání odborné způsobilosti k výkonu funkce technika požární ochrany ve smyslu §11 zákona 133/1985Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnanec po jeho ukončení bude připraven aplikovat právní a technické předpisy při zajišťování požární ochrany pro právnickou osobu či podnikající fyzickou osobu. Absolvent kurzu je připraven získané poznatky aplikovat do technické praxe, zejména si osvojil okruhy otázek pro vnitřní kontrolu na pracovištích. Při zajišťování požární ochrany pro právnickou osobu či podnikající fyzickou osobu je schopen kvalifikovaně aplikovat i pravidla a postupy zpracování dokumentace požární ochrany a získané znalosti uplatní zejména při provádění školení a odborné přípravy zaměstnanců.

III. stupeň:
Zahrnuje II. stupeň a I. stupeň a představuje přípravu ke zkouškám odborné způsobilosti v oblasti požární ochrany. Na základě získaných znalostí je absolvent připraven ke zkoušce k získání odborné způsobilosti ve smyslu §11 zákona 133/1985Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Je připraven k vyhledávání, posuzování a hodnocení požárního nebezpečí při vykonávaných činnostech či při správě objektů pro právnickou osobu či podnikající fyzickou osobu a má znalosti, které mu umožní stanovit a realizovat opatření k minimalizaci či úplné eliminaci těchto rizik. absolvent kurzu je připraven získané poznatky aplikovat do technické praxe, zejména si osvojil okruhy otázek pro vnitřní kontrolu na pracovištích. Při zajišťování požární ochrany pro právnickou osobu či podnikající fyzickou osobu je schopen kvalifikovaně aplikovat i pravidla a postupy zpracování dokumentace požární ochrany a získané znalosti uplatní zejména při provádění školení a odborné přípravy zaměstnanců.

IV. stupeň:
Představuje specializovanou přípravu ke zkouškám odborné způsobilosti v oblasti požární ochrany formou rozboru odpovědí k otázkám k tématickým okruhům. Na základě získaných podrobnějších znalostí obsahu jednotlivých tématických okruhů /všech 70 otázek je postupně probíráno/ je absolvent lépe připraven ke zkoušce k získání odborné způsobilosti ve smyslu §11 zákona 133/1985Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Přípravu může absolvovat každý, kdo se chce v problematice řešené ve stanovených tématických okruzích lépe orientovat, předpokládají se však znalosti v obsahu, který je předmětem výkladu v předchozích modulech - stupních.

V. stupeň:
Představuje nástavbovou odbornou přípravu v oblasti požární ochrany v rozsahu 40 hodin vhodnou pro absolventy všech předchozích stupňů - modulů. Zaměstnanec po její ukončení bude připraven použít nové právní a technické předpisy při zajišťování požární ochrany pro právnickou osobu či podnikající fyzickou osobu. absolvováním přednášek si obnoví popř. doplní znalosti a dovednosti potřebné ke kvalifikovanému aplikování předpisů do praxe.

VI. stupeň:
Představuje účast na jednodenních či vícedenních seminářích, které jsou organizovány jako monotématická zdokonalovací příprava vždy k jedné aktuální problematice v oblasti požární ochrany formou vhodnou pro absolventy i posluchače všech předchozích stupňů - modulů. Absolvováním sis zaměstnanec obnoví popř. doplní znalosti a dovednosti potřebné ke kvalifikovanému aplikování měněných či nových předpisů do praxe.

Modulový systém vzdělávání v požární ochraně

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.