Management údržby výrobního zařízení

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Vedoucím a technickým pracovníkům podnikových údržbářských útvarů, mistrům.


Cíle semináře:
Seznámíte se s principy managementu údržby výrobního zařízení se zaměřením na komplexní produktivní a preventivní údržbu v systémech jakosti, formou interaktivního přístupu k výcviku a s využitím řešení.


Obsah:
Charakteristika údržby, definice a terminologie
Vliv spolehlivosti strojů na jejich údržbu a ekonomiku
Management údržby
Systém managementu jakosti v údržbě podle ISO 9001:2000
TPM
Nástroje na podporu preventivní údržby (FMEA a RCM)
Optimalizace preventivní údržby - příklad výpočtu
Dokumentace podnikové údržby
Workshop k vybraným problémům managementu údržby


Metody:
Výklad, řešení modelových situací, praktický nácvik se zpětnou vazbou, workshop.
Výcvik mistrů a ostatních pracovníků údržby hmotného investičního majetku (HIM) je často neprávem na okraji zájmu vzdělávacích programů.


Rozsah semináře: 2 dny


Popis:
Náš kurz je zaměřen na prohloubení manažerských kompetencí vedoucích pracovníků údržby, aby lépe zabezpečovali a udržovali HIM na požadované úrovni provozuschopnosti, pohotovosti a způsobilosti při vynaložení optimálních nákladů.

Kurz je uveden výkladem základních normovaných termínů a definic používaných v údržbě. Dále je zařazen výklad o spolehlivosti strojů a jejího vlivu na údržbu a ekonomiku jejich provozu. Pozornost je věnována organizační struktuře managementu údržby. S ohledem na zavedené a zaváděné normované systémy managementu jakosti v organizacích, program obsahuje podrobné požadavky vyplývající z normy ISO 9001:2000.

Dosažení tohoto cíle umožňuje např. TPM - metoda orientovaná na lidské zdroje. Správné řízení údržbářských procesů vyžaduje analýzu poruch, což je předmětem metody FMEA, údržbu zaměřenou na bezporuchovost objasňuje RCM. Je zařazena též problematika optimalizace preventivní údržby s využitím nákladového kritéria a plánování údržbářských zásahů. Problematika bude procvičena na konkrétním příkladu.

Workshop k vybraným problémům managementu údržby v závěru semináře slouží nejenom k řešení problémů, ale i k výměně zkušeností mezi účastníky semináře.

Management údržby výrobního zařízení

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.