Korespondenční kurz metrologie K 90

Kurz na míru

Základní info

Korespondenční forma kurzu umožňuje účastníkům zvyšovat svoji kvalifikaci nezávisle na pracovním zařazení a vytížení. Účastník má možnost zvolit si vlastní postup, způsob i tempo studia. Při tom se předpokládá, že vedle studia zaslaných materiálů bude studována i doporučená literatura.

Po obsahové stránce je kurz proti kontaktním kurzům podstatně rozšířen, jednotlivé předměty pokrývají prakticky všechny znalosti potřebné jak pro řídící a tvůrčí práci v oblasti metrologie, tak, a to zejména, představují teoretickou přípravu pro certifikaci způsobilosti metrologů I.stupně, kterou Česká metrologická společnost rovněž provádí svým akreditovaným certifikačním orgánem č.3008. Certifikát způsobilosti je dokladem profesionální připravenosti pracovníka, zejména při akreditaci laboratoře a certifikaci systému jakosti.

Korespondenční kurz je náročný, ale vzhledem k tomu, že je prakticky založen na samostudiu, může si každý účastník do značné míry upravit studijní postup podle vlastních možností. Organizačně je kurz rozdělen do tří bloků, které obsahují celkem 9 témat v samostatných lekcích. Přihlášku je možné podat kdykoliv v průběhu roku. Každý účastník obdrží postupně podklady ke studiu a testové listy ke každé lekci. Po prostudování studijních podkladů a případně doporučené literatury, zpracuje odpovědi na otázky testových listů a zašle je ve lhůtě cca 1 měsíce sekretariátu ČMS. Odpovědi budou zhodnoceny a vráceny s vypracovanými vzorovými odpověďmi. Hodnocení je bodové. Osvědčení o absolvování kurzu získá účastník, který dosáhl 70 % možných bodů. S možností eventuálních oprav nevyhovujících testů a dalších organizačních podrobnostech celého průběhu studia budou přihlášení účastníci před jeho zahájením seznámeni v "Průvodci studiem".

Autory jednotlivých lekcí jsou odborníci z řad pedagogického sboru naší Společnosti, která je v úzkém kontaktu s Radou pro metrologii - poradním orgánem předsedy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Program kurzu
I. BLOK 1. Základy obecné metrologie
2. Národní metrologický systém
3. Podniková metrologie

II. BLOK 4. Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a jejich akreditaci; certifikace způsobilosti pracovníků
5. Zpracování naměřených údajů
6. Měření základních elektrických veličin

III. BLOK 7. Měření geometrických veličin
8. Měření mechanických veličin
9. Měření stavových a fyzikálněchemických veličin

Korespondenční kurz metrologie K 90

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.