ADR – školení řidičů

Základní info

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
(z Accord Dangereuses Route), ukládá podmínky přepravy nebezpečného
nákladu. Dohoda ADR vznikla v roce 1957 v Ženevě a ČSSR k ní přistoupila
v roce 1987. V dohodě jsou stanoveny třídy nebezpečných látek a předměty
podle vlastností, podmínky pro jejich přepravu, balení a značení a předpi-
sy používání a vyplňování stanovených dokladů. Dohoda stanovuje také
požadavky na dopravní prostředky včetně technických požadavků na vo-
zidlo podle jednotlivých tříd a dále ustanovuje další pravidla jako omezení
množství přepravovaných věcí, dozor nad nimi, způsob stání a parkování
v noci atd.


Komu je školení určeno

• řidičům, kteří přepravují nebezpečný náklad a jsou podle zákona
o silniční dopravě a Evropské dohody ADR povinni zúčastnit se
zvláštního školení řidičů zakončeného zkouškou před komisařem
Ministerstva dopravy ČR

Obsah školení

• všeobecné požadavky vztahující se na přepravu nebezpečných věcí
• všeobecné informace týkající se právní odpovědnosti
• hlavní druhy nebezpečí a preventivní a bezpečnostní opatření přiměřená
  různým druhům nebezpečí
• informace o ochraně životního prostředí během přepravy odpadů
• označování bezpečnostními značkami a další způsoby signalizace
  nebezpečí
• účel a funkce technických zařízení na vozidlech
• zákazy společné nakládky do jednoho vozidla nebo do jednoho
  kontejneru
• bezpečnostní opatření při nakládce a vykládce nebezpečných věcí
• manipulace a uložení kusů ve vozidle
• informace o provozu kombinované dopravy
• co dělat v případě nehody (první pomoc, bezpečnost silničního provozu,
  základní znalosti o používání ochranných prostředků)

Co Vám školení přinese

Na základě úspěšného absolvování testu je účastníkům vystaven průkaz
Ministerstva dopravy ČR (platnost 5 let). V posledním roce platnosti tohoto
průkazu je možné absolvovat dvoudenní obnovovací kurz, který je zakončen
zkouškou. Na základě úspěšného absolvování zkoušky je Vám platnost prů-
kazu prodloužena o dalších pět let.

ADR – školení řidičů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.