LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY EMS

Základní info

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je poskytnut účastníkům kurzu základní přehled legislativy životního prostředí v ČR a naučit je aplikovat uvedené požadavky zákonů v praxi.

Cílová skupina:

Pro všechny, kteří si chtějí zvýšit odbornou kvalifikaci a získat základní informace o legislativě EMS.

Obsahová náplň:

Zákon o vodách a o změně zákona SNR č. 372/1990 Zb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
- Základní povinnosti při nakládaní s vodami
- Všeobecné užívání vod
- Povolení na osobitné užívání vod, jejich změny, zrušení, zánik
- Povolení na vodní stavby – souhlas, vyjádření
- Evidence o vodách
- Vypouštění odpadových a osobitných vod do povrchových vod, podzemních vod, veřejné kanalizace
- Zacházení s nebezpečnými látkami
- Mimořádné zhoršení kvality vod nebo mimořádné ohrožení kvality vod, opatření na nápravu
- Vodní stavby – povinnosti vlastníka
Zákon o odpadech a o změně a doplnění některých zákonů.
- Základní ustanovení
- Udělování souhlasu, autorizace
- Povinnosti právnických a fyzických osob – držitele odpadu
- Povinnosti při přepravě nebezpečných odpadů
- Povinnosti provozovatele na zhodnocování nebo zneškodňování odpadů
- Nakládaní s komunálními odpady a s drobnými stavbami
- Nakládaní s nebezpečnými odpady
- Speciální nakládání
- Příspěvky do recyklačního fondu
Zákon o ochraně ovzduší.
- Zdroje znečištění ovzduší, jejich přípustná úroveň znečištění
- Informování veřejnosti o kvalitě ovzduší
- Měření úrovně znečištění ovzduší
- Opatření na zamezení znečištění ovzduší
- Povinnosti provozovatelů zdrojů znečištění ovzduší
- Povolování zdrojů znečištění ovzduší – jejich změny, zrušení, zánik
Zákon o poplatcích za znečištění ovzduší.
- Poplatková povinnost – výpočet, oznamování, placení poplatků, pokut

LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY EMS

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a osm ? Součet zapište číslicemi.