Odpovědnost za výrobek a další druhy odpovědnosti

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Manažerům jakosti a dalším vedoucím pracovníkům, kteří jsou odpovědni za jakost a uzavírají obchodní smlouvy.

Cíle semináře:
Seznámíte se s postupy, které vyplývají z Občanského a Obchodního zákoníků, s technickými požadavky na výrobek. Dále se seznámíte se zvláštními případy odpovědnosti a případy zákonné odpovědnosti.

Obsah:
? Odpovědnost za výrobek dle příslušného zákona
? Obecná odpovědnost za škodu dle Občanského a Obchodního zákoníku
? Výklad k příslušnému zákonu - o technických požadavcích na výrobky
? Zvláštní případy odpovědnosti za škodu
? Rozdíl mezi zákonnou odpovědností za vady a zárukou
? Záruka smluvní a zákonná
? Novelizace zákona

Metody:
Výklad

Rozsah semináře: 1 den

Popis:
Odpovědnost za škodu dle Občanského zákoníku je
Povinnost počínat si tak , aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku , na přírodě a na životním prostředí.
Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.

Odpovědnost za škodu dle Obchodního zákoníku znamená, že ten
Kdo poruší povinnost ze závazkového vztahu, je povinen nahradit škodu způsobenou druhé straně. V případě, že se neprokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

Odpovědnost za výrobek je
odpovědnost výrobce (nebo jiného subjektu) za škodu způsobenou vadným výrobkem na zdraví nebo majetku uživatele (spotřebitele) nebo jiných třetích osob.
Je založena na principu objektivní odpovědnost. Není třeba prokázat zavinění, ale jsou připuštěny vyviňovací důvody výrobce s tím, že důkazní břemeno prokázání existence těchto důvodů má výrobce.
Poškozený musí prokázat vadu výrobku, vzniklou škodu a příčinnou souvislost mezi vznikem škody a vadou výrobku.

Odpovědnost za výrobek a další druhy odpovědnosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.