Motivační mzdový systém

Kurz na míru

Základní info

Cílem mzdového systému je dosáhnout :
nárůstu výkonnosti firmy
spokojených a stabilizovaných zaměstnanců
efektivního vynakládání mzdových prostředků
zvýšení produktivity práce formou motivace zaměstnanců
plošné organizační architektury se stanovenou mírou odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců

Důvody zpravidla vedoucí ke změnám mzdového systému :
přežití a zastaralost stávajícího mzdového systému
odstranění nivelizace v odměňování
podpora výkonnosti motivačními formami mzdy
ocenění individuálního výkonu zaměstnance
začlenění odměňování do komplexních změn v organizaci
zlepšení celkových mezd organizace ve vztahu ke konkurenčnímu prostředí
zajištění progresivního růstu mezd dle výkonu - zejména dělnických profesí
zprůhlednění lajdácké práce systémem hodnocení
získávání nových, zejména mladých zaměstnanců
zvýšení nároků na odpovědnost zaměstnanců za výkon činnosti ( u TH)

Stanovený postup :
Komplexní prezentace mzdového systému pro vedení organizace
Provedení analýzy struktury a vývoje tarifních mezd v časové ose a formulace požadavků do budoucna
Stanovení jednotlivých složek mzdy a jejich závislostí na parametrech či ukazatelích
Revize pracovních tříd - u dělnických profesí přiznání tříd za druh činnosti, kterou vykonávají, u TH a administrativy za druh činnosti a stupeň vykonávané práce
Stanovení požadavků na jednotlivé kategorie zaměstnanců ( dělníci - kvalifikace, TH zaměstnanci - vzdělání + praxe) v jednotlivých třídách
Stanovení jednotlivých úrovní zaměstnanců TH v organizačně-funkční struktuře společnosti na základě charakteru vykonávané práce a míře zodpovědnosti
Stanovení kriterií hodnocení pro jednotlivé kategorie zaměstnanců, včetně metodiky ověření, jak bylo hodnocení provedeno
Stanovení nápravných opatření při neplnění pracovních povinností, porušení pracovní kázně, neplnění stanovených výkonových parametrů organizace apod.
Zajištění provázanosti mzdového systému do pracovně - právních vztahů v souladu se zákonnými ustanoveními
Zpracování podrobného mzdového předpisu ve formě pracovní instrukce
Prezentace mzdového systému zaměstnancům formou diskuze
Aplikace mzdového systému na stávající informační systém organizace - pro sledování ukazatelů, zpracování mezd apod.

Motivační mzdový systém

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.